แอพพลิเคชั่นเสมือนจริงสำหรับนักท่องเที่ยว ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’

0

เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษยิ่งกว่ากับตำรวจท่องเที่ยวด้วยแอพพลิเคชั่นเสมือนจริง

‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’

Thailand Tourist Trips and Tips AR Book (8)

ตำรวจท่องเที่ยวล้ำสมัย และไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาการให้บริการ เอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR Code) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่ควรทราบให้กับนักท่องเที่ยว เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวไทยและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia)

 

พลตำรวจตรี ศุภพล อรุณสิทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 2.3 ล้านล้านบาท ในปี 2559 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จึงได้สานต่อนโยบายให้สอดคล้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีความงดงาม ความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด

 

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว มีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน และให้บริการ ช่วยเหลือ เอื้ออำนวยความสะดวก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในขณะท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคคลากรของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างดีในการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นเพื่อร่วมส่งเสริม ผลักดันให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR Code) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และข้อมูลต่างๆที่ควรรู้เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความสนใจ ดึงดูดและกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สถานที่ท่องเที่ยวได้โดยง่ายและน่าสนใจกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย

Thailand Tourist Trips and Tips AR Book (5)Thailand Tourist Trips and Tips AR Book (4) Thailand Tourist Trips and Tips AR Book (7)

          ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวต่อว่า ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ คือการจัดทำ แอพพลิเคชั่นเสมือนจริงของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งในแอพพลิเคชั่นเสมือนจริงนี้ จะให้ข้อมูลกับการขยายความเข้าใจในการแนะนำวัฒนธรรมไทยและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในเบื้องต้นที่ควรรรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในขณะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย  พร้อมข้อมูลและลิ้งค์ของสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย 12 จังหวัดที่ต้องห้าม…พลาด ง่ายต่อการวางแผนการเดินทาง ในรูปแบบของโมเดลการ์ตูน 3 มิติ สามารถดูได้ 360°องศา รับฟังได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อดึงดูดให้เด็กสนใจและยังเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ที่สำคัญมีข้อมูลและลิ้งค์ที่ตั้งของสถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศและข้อมูลการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีทั่วประเทศ รวมถึงสายด่วน 1155 ที่นักท่องเที่ยวสามารถโทรออกผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทันที  เพื่อความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพของตำรวจท่องเที่ยวในความก้าวล้ำ ทันสมัยที่ไม่เคยหยุดยั้งและความมุ่งมั่นตั้งใจของตำรวจท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาการให้บริการ ช่วยเหลือ เอื้ออำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

          “กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เชื่อมั่นว่าแอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ นี้จะเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งด้านการป้องกันการเกิดเหตุ แก้ไข และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากประสบภัยจากการท่องเที่ยว และจะเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวในการช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากที่จะมาเที่ยวประเทศไทยกัน และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อนักท่องเที่ยวและให้กับการท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทางบวกกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป” ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  กล่าวในที่สุด

Thailand Tourist Trips and Tips AR Book (1)

ที่พิเศษยิ่งกว่า มีวีดีทัศน์จากผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวส่งข้อความถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้ง 3 ภาษาเสมือนมีท่านมาต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยตรง แอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store สำหรับ iOS และ Google Play สำหรับ Android

เชิญแสดงความคิดเห็น