นิทรรศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0

5 Exhibition (9)

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไปกับดูเอเซียวันนี้เราไปเที่ยวชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กันที่ตึกถาวรวัตถุบริเวณสนามหลวง โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอาคารถาวรวัตถุขึ้นเมื่อปลายรัชสมัย เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมในการพระเมรุมาศของพระองค์ ด้วยมีพระราชปรารภว่าการสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเป็นการสิ้นเปลือง จึงมีพระราชบัญชาให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบและเป็นแม่กองในการก่อสร้างเป็นตึกถาวรวัตถุ มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์  เมื่อสร้างเสร็จในรัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานเป็นที่ตั้งของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ ได้ปรับปรุงเป็นหอพระสมุดวชิราวุธเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังสือตัวพิมพ์ และใช้เป็นสถานที่ทำงานบางส่วนของกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบัน

5 Exhibition (29) 5 Exhibition (28) 5 Exhibition (27) 5 Exhibition (26) 5 Exhibition (24) 5 Exhibition (21) 5 Exhibition (19) 5 Exhibition (14) 5 Exhibition (13) 5 Exhibition (12) 5 Exhibition (8) 5 Exhibition (7) 5 Exhibition (6) 5 Exhibition (5) 5 Exhibition (4) 5 Exhibition (3) 5 Exhibition (2) 5 Exhibition (1)

เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึก ๑๐๐ ปี วันสวรรคตฯ ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการแก่ประเทศชาติ และประชาชนนานัปการทำให้บ้านเมืองก้าวหน้ามั่นคงและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่รักษาเอกราชของชาติไว้ได้ จึงมีมติให้กรมศิลปากร ปรับปรุงอาคารถาวรวัตถุซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดทูนและสดุดีพระเกียรติคุณ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติ ที่ยั่งยืนถาวรอีกแห่งหนึ่ง โดยการจัดแสดงนิทรรศการภายในแบ่งเป็น ๗ ส่วน ประกอบด้วย

5 Exhibition 5 Exhibition (10) 5 Exhibition (11) 5 Exhibition (15) 5 Exhibition (16) 5 Exhibition (17) 5 Exhibition (18) 5 Exhibition (22) 5 Exhibition (23) 5 Exhibition (25) 5 Exhibition (30) 5 Exhibition (32) 5 Exhibition (35) 5 Exhibition (36) 5 Exhibition (38)

ส่วนที่ ๑ ห้องปิยะมหาราช จัดแสดงเนื้อหาภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญ รวมทั้งอัญเชิญพระบรมราโชวาทในวาระต่างๆ ที่ยังคงเป็นสิ่งเตือนใจคนไทยมารวมไว้ในส่วนนี้

ส่วนที่ ๒ ห้องราชเคียงประชา จัดแสดงพระราชกรณียกิจในการสร้างความเสมอภาค ในสังคมไทย

ส่วนที่ ๓ ห้องธำรงเอกราช เนื้อหาว่าด้วยพระบรมราชวิเทโศบายที่ทำให้ชาติไทย ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งเผชิญอันตรายจากลัทธิล่าอาณานิคม

ส่วนที่ ๔ ห้องสยามใหม่ จัดแสดงบรรยากาศบ้านเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างมาก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ผู้เข้าชมนิทรรศการจะมีส่วนร่วมในบรรยากาศด้วยการเขียนและส่งไปรษณียบัตรที่ระลึก หย่อนลงในตู้ไปรษณีย์ ณ ห้องนี้

ส่วนที่ ๕ ห้องมรดกสถาปัตยกรรมแห่งสยาม จัดแสดงอาคารจำลองสถาปัตยกรรมสำคัญ ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรูปลักษณะของอาคารเกิดจากการผสมผสานศิลปกรรมเทคโนโลยีจาก โลกตะวันตก

ส่วนที่ ๖ ห้องมรดกความทรงจำแห่งโลก นำเสนอพระเกียรติคุณในส่วนที่ยูเนสโก ได้ประกาศให้เอกสารทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยระหว่างพุทธศักราช ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ในห้องนี้ผู้เข้าชมสามารถเลือกหยิบหนังสือมาอ่าน  และอ่านสำเนาเอกสารบางส่วนได้ด้วยระบบหนังสือ อิเล็คทรอนิกส์ (E Book)

ส่วนที่ ๗ ปิยะมหาราชรฤกคือส่วนระเบียงอาคารที่จัดแสดงภาพถ่ายส่วนพระองค์จำนวนมาก ซึ่งล้วนหาดูได้ยาก ภาพเหล่านี้กรมศิลปากรจะหมุนเวียนมาจัดแสดงเป็นระยะ เพื่อใช้เป็นระเบียงภาพ ที่มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีส่วนพื้นที่บริการ เช่น ห้องเอนกประสงค์สำหรับประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ หมุนเวียน ห้องรับรอง และห้องบริการเครื่องดื่มของว่าง

สำหรับผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ. อาคารถาวรวัตถุ อาคารอนุสรณ์สถานในรัชกาลที่ ๕ (ตึกเหลืองข้างวัดมหาธาตุยุวรังสฤษฎิ์ ท้องสนามหลวง) ทุกวันพุธ วันอาทิตย์ หยุด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิวัฒน์ สุขมะโน ๐๘ ๗๙๒๐ ๖๙๓๖ ดูเอเซียพาเที่ยวที่นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว….แล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ

เชิญแสดงความคิดเห็น