หน้าแรก แท็ก วัดในเชียงใหม่

แท็ก: วัดในเชียงใหม่

พักผ่อนหย่อนใจวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์หรือชื่อเต็มๆ ว่าวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์  แน่นอนว่าวัดนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุโมงค์  เมื่อไปถึงซึ่งแรกที่ผมไปชมเลยก็คืออุโมงค์ ซึ่งสาเหตุที่มีการสร้างอุโมงค์ก็เนื่องจากความเลื่อมใสของพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ที่ทรงมีความเลื่อมใสต่อพระมหาเถรจันทร์ ผู้ ซึ่งเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระรูปนี้ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนา กรรมฐาน ชื่อจึงเปลี่ยนจากเดิมคือวัดเวฬุกัฏฐาราม มาเป็นวัดอุโมงค์ และในส่วนต่อท้ายชื่อที่ว่า สวนพุทธธรรม นั้นก็มาจากพระปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ตั้งให้เพื่อใช้เรียกป่าผืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ จรดพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในอุโมงค์ถูกก่อด้วยอิฐสีแดงมีทางเข้าหลักด้วยกันอยู่สามทาง...

วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่

พระอุปคุต ในอดีตวัดสวนดอกนี้ พระเจ้ากือนาธรรมิกราชได้พระราชทานนามชื่อไว้ว่าวัดบุปผาราม  ซึ่งหมายถึง วัดแห่งสวนดอกไม้ เป็นอุทยานสวนดอกไม้ ต่อมาคนส่วนใหญ่มักเรียกเพียงสั้นๆ ว่าวัดสวนดอกจึงได้ใช้ชื่อนี้แทนครับ  ต่อมาได้เป็นพระอารามหลวงเนื่องจากเป็นวัดที่มีการพัฒนาทุกด้านอย่างสม่ำเสมอครับ   ความน่าสนใจภายในวัดสวนดอก 1. พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา พระเจดีย์วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะใหม่และหุ้มแผ่นทองจังโกพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1914 ในรัชกาลของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์เม็งราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "พระอารามหลวง" โดยโปรดเกล้าให้สร้าง "พระเจดีย์ทรงลังกา" ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ...

กราบไหว้พระพุทธสิหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ เป็นวัดประจำปีมะโรง ถือได้ว่าเป็นวัดท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงในเมืองเชียงใหม่  ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติแวะมาสักการะพระพุทธสิหิงค์กันเป็นจำนวน  เพราะตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกและบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่อีกหลายวัด ผสมผสานกับความเจริญของตัวเชียงใหม่เป็นอย่างดี วัดพระสิงห์ มีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน พระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์   มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักกันอย่างดี  ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จะได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนต่างพากันมายืนริมถนนเพื่อสรงน้ำพระสิงห์ในเทศกาลปีใหม่  ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต คนปีมะโรงมาให้ได้สักครั้งนะครับ ...

พระแก้วขาว วัดเชียงมั่น

ทางเข้าวัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่มานาน เป็นวัดแรกและพระอารามหลวงแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเขตเมืองเชียงใหม่ ถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง เมื่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1839 พระองค์ทรงยกพระตําหนักที่ประทับชื่อ ตําหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอารามใหม่ชื่อว่า วัดเชียงมั่น วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่นอกจากวัดเชียงมั่นจะมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของ เมืองเชียงใหม่ เมื่อถึงเทศกาลสลากภัตร หรือ ทานก๋วยสลาก จะมีการทานก๋วยสลากที่วัดนี้ก่อนแล้วจึงจะทำที่วัดอื่นๆ ต่อไป วัดเชียงมั่น ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพญามังรายอีกด้วย นอกจากนี้...

วัดผาลาด สวย สงบ อิ่มเอมใจ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามทั้งน้อยใหญ่เกิดขึ้นมากมายครับ ซึ่งแต่ละวัดก็ล้วนแล้วแต่มีประวัติความเป็นมา และมีอายุนับร้อยๆ ปี และกว่าที่จะกลายมาเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในทุกวันนี้ ย่อมต้องผ่านกาลเวลา และความผันแปรของยุคสมัยมามากมาย ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมจะพาเพื่อน ๆ มาเที่ยวชมวัดผาลาดชมความเงียบสงบภายใต้ธรรมชาติที่งดงาม ในอดีตชาวล้านนามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง จากปาฏิหารย์ที่องค์พระบรมสารีริกธาตุ วัดสวนดอก แยกออกเป็น 2 องค์ ทำให้พระเจ้ากือนา กษัตริย์ผู้ครองราชย์ในสมัยนั้น คิดหาสถานที่ที่จะสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกองค์หนึ่ง พระเจ้ากือนาจึงทรงทำการเสี่ยงทายในวันวิสาขบูชา ทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคล ถ้าช้างไปหยุด ณ จุดใด...

อัพเดทเรื่องเที่ยว