จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

• สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้น
• ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี
• สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สักการะพระธาตุไชยา ศึกษาธรรม อาบน้ำแร่ แช่น้ำทะเล เกาะนางยวน ความงดงามยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งท้องทะเลไทย


อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่ออ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

การเดินทาง

• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 685 กิโลเมตร
• รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟอำเภอพุนพิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่เข้าตัวจังหวัด ระยะทาง 13 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน โทร. 0 7731 1213 www.railway.co.th
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา) และ 0 2435 1199, 0 2435 1200 (รถปรับอากาศ) www.transport.co.th หรือบริษัทเอกชน โสภณทัวร์ โทร. 0 2435 5023 กรุงสยาม โทร. 0 2435 5024 นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย อีกด้วย
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานีทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงาน สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2610, 0 7727 3710 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 0 7725 3500 ต่อ 262 www.thaiairways.com นอกจากนี้ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด เปิดบริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2265 5555 หรือ เกาะสมุย โทร. 0 7742 2512-8 www.bangkokairways.com

การเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง

• รถโดยสารประจำทาง จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทางภาคใต้ รายละเอียดติดต่อที่สถานีขนส่ง ถนนสุราษฎร์ธานี – พุนพิน โทร. 0 7720 0032-3
รถไฟ จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน มีรถไฟไปจังหวัดนราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา ไชยา ชุมพร หัวหิน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7731 1213

อำเภอต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี  กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก  เกาะสมุย เกาะพะงัน  ไชยา ท่าชนะ  คีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน  พนม ท่าฉาง  บ้านนาสารบ้านนาเดิม  เคียนซา เวียงสระ  พระแสง พุนพิน  ชัยบุรี วิภาวดี  เกาะพงัน (สาขาตำบลเกาะเต่า) อ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี  

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภอกาญจนดิษฐ์ 18 กิโลเมตร
อำเภอดอนสัก 61 กิโลเมตร
อำเภอเกาะพะงัน 100 กิโลเมตร
อำเภอบ้านตาขุน 71 กิโลเมตร
อำเภอเกาะสมุย 84 กิโลเมตร
อำเภอบ้านนาเดิม 50 กิโลเมตร
อำเภอคีรีรัฐนิคม 55 กิโลเมตร
อำเภอบ้านนาสาร 41 กิโลเมตร
อำเภอเคียนซา 61 กิโลเมตร
อำเภอพนม 80 กิโลเมตร
อำเภอชัยบุรี 112 กิโลเมตร
อำเภอพุนพิน 12 กิโลเมตร
อำเภอไชยา 68 กิโลเมตร
อำเภอพระแสง 68 กิโลเมตร
อำเภอท่าฉาง 37 กิโลเมตร
อำเภอวิภาวดี 70 กิโลเมตร
อำเภอท่าชนะ 78 กิโลเมตร
อำเภอเวียงสระ 68 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง

ชุมพร 117 กิโลเมตร
ระนอง 219 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช 356 กิโลเมตร
พังงา 196 กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 7728 3970
สถานีเดินรถประจำทาง
โทร. 0 7720 0032
สถานีรถไฟสุราษฎร์ฯ
โทร. 0 7731 1213
สนามบินสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7744 1230
สนามบินสมุย
โทร. 0 7742 5011
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7727 2231
โรงพยาบาลสมุย
โทร. 0 7742 1399,0 7742 0902
โรงพยาบาลเฉวง
โทร.0 7723 0049,0 7742 2272
ที่ทำการไปรษณีย์
โทร.0 7727 2013,0 7728 1966-7
ตรวจคนเข้าเมือง
โทร. 0 7727 3217,0 7727 3504
สถานีตำรวจ
โทร. 191,0 7727 2095,0 7727 2211
ตำรวจทางหลวง
โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 1155, 0 7742 1281
แหล่งท่องเที่ยวภอกาญจนดิษฐ์
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอนสัก


วังหิน

Wang Hin
(สุราษฏร์ธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนาสาร


บ่อน้ำพุร้อน

Hot Spring 
(สุราษฏร์ธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพะงัน


หาดริ้น
Full Moon Party

(สุราษฏร์ธานี)


บ้านโฉลกหลำ

Chalok Lam Village 
(สุราษฏร์ธานี)


หาดแม่หาด
Mae Hat Beach
(สุราษฏร์ธานี)


อ่าวศรีธนู
Si Thanu Bay
(สุราษฏร์ธานี)


เกาะพะงัน
Ko Pha-ngan National Park
(สุราษฏร์ธานี)


เกาะแตใน

Tae Nai Island 
(สุราษฏร์ธานี)


เกาะเต่า
 
Tao Island
(สุราษฏร์ธานี)


เกาะนางยวน
 
Nang Yuan Island
(สุราษฏร์ธานี)


พระพุทธบาทจำลอง

Buddha model
(สุราษฏร์ธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพนม


น้ำตกเจ้าหญิง

Chaoying Waterfall 
(สุราษฏร์ธานี)


น้ำตกวิ่งหิน

Wing Hin Waterfall
(สุราษฏร์ธานี)


น้ำตกโตนกลอย

Ton Kloi Waterfall 
(สุราษฏร์ธานี)


น้ำตกโตนไทร

Ton Sai Waterfall
(สุราษฏร์ธานี)


น้ำตกแม่ยาย

Maeyai Waterfall 
(สุราษฏร์ธานี)


วัดถ้ำสิงขร

Wat Tham Singkhon
(สุราษฏร์ธานี)


บ่อน้ำร้อน

Hot Spring
(สุราษฏร์ธานี)


ตั้งน้ำ

Tang Nam
(สุราษฏร์ธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวิภาวดี


น้ำตกวิภาวดี

Vibhavadi Waterfall 
(สุราษฏร์ธานี)


น้ำตกลานทอง

Lan Thong Waterfall 
(สุราษฏร์ธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย


ชายหาด
Chaihat
(สุราษฏร์ธานี)


ทะเลใน
Nai Sea
(สุราษฏร์ธานี)


เกาะสมุย
Samui Island
(สุราษฏร์ธานี)


เกาะแตน
Tan Island 

(สุราษฏร์ธานี)


เกาะสามเส้า
Samsao Island
(สุราษฏร์ธานี)


เกาะท้ายเพลา

Thai Phlao Island
(สุราษฏร์ธานี)


พระธาตุหินงู
Phra That Hin Ngu
(สุราษฏร์ธานี)


เจดีย์แหลมสอ

Chedi Laem So
(สุราษฏร์ธานี)


หินตาหินยาย
Hin Ta Hin Yai
(สุราษฏร์ธานี)


สนามชนควาย

Sanam Chon Khwai
(สุราษฏร์ธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง


ปากน้ำตาปี
Paknam Tapi
(สุราษฏร์ธานี)


บึงขุนทะเล
Khun Thale Swamp
(สุราษฏร์ธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยา


วัดรัตนาราม

Wat Rattana Ram
(สุราษฏร์ธานี)


วัดหลง

Wat Long
(สุราษฏร์ธานี)
แผนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี/map of SURATTHANI

เชิญแสดงความคิดเห็น