จังหวัดสงขลา

คำขวัญ ประจำจังหวัด นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

• เมืองสงขลา มีชื่อเดิมว่า “เมืองสทิง” ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระปัจจุบัน พ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับที่เดินทางเข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เนื่องจากขณะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น มองเห็นเกาะสองเกาะคล้ายสิงห์หมอบอยู่ ๒ ตัว เกาะสองเกาะนี้คือ เกาะหนู เกาะแมว นั่นเอง
• สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐเคดาห์(ไทรบุรี)ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่สมัยโบราณ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว ๒ ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ ๗,๓๙๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๖ อำเภอคือ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวง หมายเลข ๔ ผ่านประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา รวมระยะทาง ๙๕๐ กิโลเมตร
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.srt.or.th หรือที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๐๕, ๐ ๗๔๒๓ ๘๐๐๕
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ-สงขลาบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๓ ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมติดต่อขนส่งสายใต้ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙-๒๐๐ (ปรับอากาศ) และ โทร. ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๗-๘ (รถธรรมดา) หรือ www.transport.co.th หรือหาดใหญ่ ติดต่อบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๒๗๘๙, ๐ ๗๔๒๓ ๒๔๐๔ บริษัท ปิยะทัวร์ จำกัด โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๘๙๗๒ บริษัท ไทยเดินรถ จำกัด โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๙๕๒๕
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด และบริษัท แอร์เอเซีย จำกัด มีบริการเครื่องบินโดยสาร กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือ www.thaiairways.com หรือสำนักงานการบินไทยหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๘๕๑-๒, ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓ และบริษัทแอร์เอเซีย จำกัด โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ หรือ www.airasia.com หรือสำนักงานแอร์เอเซียหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๐๔๔๐
• นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ โดยขึ้นรถที่สถานีเดินรถที่อำเภอหาดใหญ่ บริษัท โพธิ์ทองขนส่ง จำกัด โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๒๖ (เดินรถระหว่างสงขลา-หาดใหญ่) บริษัท ระโนด ขนส่ง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๒๓ (เดินรถระหว่างสงขลา-นครศรีธรรมราช)

อำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา  สทิงพระ จะนะ  นาทวี เทพา  สะบ้าย้อย ระโนด  กระแสสินธุ์ รัตภูมิ  สะเดา หาดใหญ่  นาหม่อม ควนเนียง บางกล่ำ สิงหนคร  คลองหอยโข่ง ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำนักขาม  เทศบาลตำบลบ้านพรุ  

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา
อำเภอสิงหนคร ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอหาดใหญ่ ๒๖ กิโลเมตร
อำเภอนาหม่อม ๓๔ กิโลเมตร
อำเภอสทิงพระ ๓๖ กิโลเมตร
อำเภอจะนะ ๓๗ กิโลเมตร
อำเภอคลองหอยโข่ง ๔๓ กิโลเมตร
อำเภอบางกล่ำ ๔๖ กิโลเมตร
อำเภอนาทวี ๕๒ กิโลเมตร
อำเภอรัตภูมิ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอสะเดา ๗๐ กิโลเมตร
อำเภอควนเนียง ๗๒ กิโลเมตร
อำเภอเทพา ๗๓ กิโลเมตร
อำเภอระโนด ๗๓ กิโลเมตร
อำเภอกระแสสินธุ์ ๗๔ กิโลเมตร
อำเภอสะบ้าย้อย ๑๐๔ กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ตำรวจท่องเที่ยว อ.หาดใหญ่ โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๗๔๒๔ ๖๗๓๓
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๘๑๐๐
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๘๐๐-๔
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๗ ๕๐๐๐
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๑๑, ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๑๓
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๘๕๑, ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๐๕
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๓๒๐๖, ๐ ๗๔๓๑ ๒๐๑๖
บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓
ตำรวจทางหลวง โทร. ๐ ๗๔๒๑๑๒๒๒ , ๑๑๙๓
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสะบ้าย้อย
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเทพา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดสงขลา/map of SONGKHLA

เชิญแสดงความคิดเห็น