จังหวัดกำแพงเพชร

คำขวัญ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

• จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุด กำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรง และยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน ๒ เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง และอยู่ตรงข้ามกับเมืองกำแพงเพชรเก่า จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วย

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร นมัสการพระบรมธาตุคู่เมืองกำแพงเพชร
ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์ นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

อาณาเขต
จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๕๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๘,๖๐๗.๕ ตารางกิโลเมตร
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอโพธิ์ทะเลและอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
การปกครอง
• จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ ๒ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา กิ่งอำเภอบึงสามัคคี และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง ๓๕๘ กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ –กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๖๗๐, ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒–๖๖ หรือ ww.transport.co.th สถานีขนส่งกำแพงเพชร ๐ ๕๕๗๙ ๙๑๐๓

อำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร  ไทรงาม คลองลาน  ขาณุวรลักษบุรี คลองขลุง  พรานกระต่าย ลานกระบือ  ทรายทองวัฒนาปางศิลาทอง  บึงสามัคคี โกสัมพีนคร

 

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอพรานกระต่าย ๒๕ กิโลเมตร
อำเภอคลองขลุง ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอไทรงาม ๔๒ กิโลเมตร
อำเภอคลองลาน ๕๒ กิโลเมตร
อำเภอทรายทองพัฒนา ๕๓ กิโลเมตร
อำเภอลานกระบือ ๕๙ กิโลเมตร
อำเภอปางศิลาทอง ๗๐ กิโลเมตร
อำเภอขาณุวรลักษบุรี ๗๐ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ๓๐ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี ๙๐ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดกำแพงเพชรไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดตาก ๖๘ กิโลเมตร
จังหวัดสุโขทัย ๗๗ กิโลเมตร
จังหวัดพิจิตร ๙๐ กิโลเมตร
จังหวัดพิษณุโลก ๑๐๓ กิโลเมตร
จังหวัดนครสวรรค์ ๑๑๗ กิโลเมตร
จังหวัดเชียงใหม่ ๓๓๗ กิโลเมตร

 

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
“ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือ เขต ๔ ๑๙๓ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๔
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ตาก กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์

 

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ที่ว่าการอำเภอ
โทร. 0 5571 1310
เทศบาลเมือง
โทร. 0 5571 1055
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 5571 1820
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
โทร. 0 5571 1234, 0 5571 4223-5
สำนักงานจังหวัด
โทร. 0 5571 0006
สถานีตำรวจภูธร
โทร. 0 5571 1199, 0 5571 6868, 191
สถานีขนส่งจังหวัด
โทร. 0 5579 9103
อำเภอขาณุวรลักษบุรี
อำเภอคลองลาน


แก่งผานางคอย

Kaeng Pha Nang Khoi
(จังหวัดกำแพงเพชร)


บ่อน้ำอุ่น

Warm water Well 
(จังหวัดกำแพงเพชร)
อำเภอพรานกระต่าย
อำเภอลานกระบือ
อำเภอเมือง

.
วนอุทยานเขาสน

Khao Son Park
(จังหวัดกำแพงเพชร)


น้ำตกวังชมภู

Wang Chomphu
Waterfall 

(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดพระแก้ว

Wat Phra Kaeo
(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดพระธาตุ

Wat Phrathat
(จังหวัดกำแพงเพชร)


ศาลพระอิศวร

San Phra Isuan
(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดพระนอน
Wat Phra Non
(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดพระสี่อริยาบท
Wat Phra Si Ariyabot
(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดพระสิงห์

Wat Sing
(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดช้างรอบ

Wat Chang Rop
(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดอาวาสใหญ่

Wat Awat Yai
(จังหวัดกำแพงเพชร)


กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี

Thung Setthi walls 
(จังหวัดกำแพงเพชร)


วัดพระบรมธาตุ

Wat Phra Borommathat Chediyaram
(จังหวัดกำแพงเพชร)


สิริจิตอุทยาน

Sirichit Park
(จังหวัดกำแพงเพชร)


สระมน

Mon Well
(จังหวัดกำแพงเพชร)


เมืองนครชุม

Muang Nakhon Chum
(จังหวัดกำแพงเพชร)


เมืองไตรตรึงส์

Muang Trai Trung
(จังหวัดกำแพงเพชร)


หอไตรวัดคูยาง

Ho Trai Wat Khu Yang
(จังหวัดกำแพงเพชร)
.

ตลาดกล้วยไข่

Kluai Khai Market
(จังหวัดกำแพงเพชร)
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร/Hotel of KAMPHAENGPHET

เชิญแสดงความคิดเห็น