TAIWAN AMAZING ราคาสุดตะลึง

0
เดินทางโดยทรานส์เอเชียแอร์เวย์
TransAsiaAirwaysLogo
หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจี่ย
ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ช็อปปิ้งซีเหมินติง-ดิวตี้ฟรี-อุทยานเย่หลิ่ว

ราคาสุดตะลึง 19,900 บาท

เดินทาง 21-24 สิงหาคม 2557  เท่านั้น

[daytour day=”วันแรก” title=”กรุงเทพฯ – ไทเป”]

18.00                 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4   ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Trans Asia  Airways  เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
20.20                 นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน TRANSASIA  AIRWAYS  เที่ยวบินที่ GE 868

[daytour day=”วันที่สอง” title=”หนานโถว – ….. – ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต  “]

00.50                ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอรับเพื่อนำท่านพักผ่อน ณ โรงแรม CITY SUITES TAOYUAN GATEWAY / ORCHARD PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง  เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรม ทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมือง ไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามเพื่อนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลยสร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมากมีห้อง เรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม
เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู อาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยันจันทราจากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  หลังจากนั้นนำท่านหลังจากนั้นนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอูวัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ หลังจากนั้นนำท่าน ชิมชาอู่หลงภูเขาสูง ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ เมนู สุกี้ชาบู ชาบู ไต้หวัน หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ   จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FULL SPRING HOTEL / CITY RESORT หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน

A15415

[daytour day=”วันที่สาม ” title=” เมืองไทเป -….  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง”]

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเปจากนั้นให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เพื่อนำท่านเดินทางสู่ร้านขนมพายสับปะรดซื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ชมศูนย์ปะการังแดงเป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวันมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ปะการัง แดงจะมีอยู่มากที่สุดเกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้นซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800เมตรในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู เสี่ยวหลงเปา

หลังอาหาร นำท่านเดินทางถึง  พิพิธภัณฑ์กู้กงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น)จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆเหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังตึกไทเป 101นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดีตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ ปล้องต่อกันและยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดใน โลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมชื่อดัง

 (ท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ชั้น 89กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)   

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็คซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

เย็น                   รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนกวางตุ้ง

หลังอาหาร ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง  ตลาดซีเหมินติงหรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทยมีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรักรองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER

แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL / FULLON SHENKENG HOTEL  เทียบเท่ให้ท่านได้พักผ่อน

[daytour day=”วันที่สี่” title=”ดิวตี้ฟรี – อุทยานเย่หลิ่ว – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ”]

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREEซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่าน

ได้เลือกซื้อมากมาย   จากนั้น นำท่านไปยัง อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลม

ทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

หลังอาหาร นำทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวนเพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

16.20                 ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TRANS ASIA  AIRWAYS  เที่ยวบินที่  GE 867

19.10                 ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขและราคา

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
21–24 ส.ค. 19,900 19,900 19,900 19,900 5,500

 

ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก

วันที่  15 สิงหาคม  2557 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**

ดาวน์โหลดแพคเกจทัวร์  Taiwan Amazing 4day 3 night 21-24 AUG

 

formosa

เชิญแสดงความคิดเห็น