หน้าแรก แท็ก อุโมงค์

แท็ก: อุโมงค์

พักผ่อนหย่อนใจวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์หรือชื่อเต็มๆ ว่าวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์  แน่นอนว่าวัดนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุโมงค์  เมื่อไปถึงซึ่งแรกที่ผมไปชมเลยก็คืออุโมงค์ ซึ่งสาเหตุที่มีการสร้างอุโมงค์ก็เนื่องจากความเลื่อมใสของพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ที่ทรงมีความเลื่อมใสต่อพระมหาเถรจันทร์ ผู้ ซึ่งเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระรูปนี้ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนา กรรมฐาน ชื่อจึงเปลี่ยนจากเดิมคือวัดเวฬุกัฏฐาราม มาเป็นวัดอุโมงค์ และในส่วนต่อท้ายชื่อที่ว่า สวนพุทธธรรม นั้นก็มาจากพระปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ตั้งให้เพื่อใช้เรียกป่าผืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ จรดพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในอุโมงค์ถูกก่อด้วยอิฐสีแดงมีทางเข้าหลักด้วยกันอยู่สามทาง...

อัพเดทเรื่องเที่ยว