หน้าแรก แท็ก หนังสือเดินทาง

แท็ก: หนังสือเดินทาง

PASSPORT/หนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไป สิงคโปร์ Passport (หนังสือเดินทาง) จะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับจริง) ขึ้นตอนการขอ ต่ออายุ หนังสือเดินทาง เอกสาร : บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ,หนังสือเดินทางเล่มเดิม, เงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือเดินทาง ประมาณ 1,000-1,500 บาท ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ กองหนังสือเดินทาง กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว