PASSPORT/หนังสือเดินทาง

0

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไป สิงคโปร์ Passport (หนังสือเดินทาง) จะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับจริง)

passport_singaporeขึ้นตอนการขอ ต่ออายุ หนังสือเดินทาง
เอกสาร : บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ,หนังสือเดินทางเล่มเดิม, เงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือเดินทาง ประมาณ 1,000-1,500 บาท
ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ กองหนังสือเดินทาง กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เวลา 08.30-15.30 น.) ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองหรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำหนาจ)

ขั้นตอนการ ขอหนังสือเดินทาง
เอกสาร : บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20ปี : สูติบัตร หรือบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้ายของผู้เยาว์ และบิดามารดา / หลักฐานทางการทหาร (ชายที่อายุ 17 ปีขึ้นไป) / ทะเบียนสมรส บิดามารดา / บัตรประชาชนของบิดามารดาผู้เยาว์ต้องให้บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามให้ความยินยอม

เอกสารเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) : ใบเปลี่ยนชื่อสกุล/ทะเบียนการรับรองบุตร/ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม/ทะเบียนหย่า/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา ค่าธรรมเนียมประมาณ 1000-1500 บาท

ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองหรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

สำนักงานของกองหนังสือเดินทาง
1. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพ โทร 02 9817171-80 ต่อ 2001-3
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทร 02 8848829-30
3. ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า บางนา ชั้น 5 โทร 02 7440893-4
** ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ทำหนังสือเดินทาง ..

(กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางสำนักงานกงศุล อีกครั้งเพื่อความแน่นอน)
** ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง

VISA
เข้าประเทศ สิงคโปร์
สำหรับคนไทย การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ หากไม่เกิน 30 วัน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่น เรื่องขอทำวีซ่า Visa
หากต้องการอยู่เกิน 30 วัน สามารถขอวีซ่า Visa ได้ที่
สถานเอคอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ตึกรัจนาการ ชั่น 9 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 โทร. 02 2862111, 02 2861434 หรือ e-mail singemb@pacific.net.th (เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
สถานทูตไทยในสิงคโปร์ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870 โทร (65) 6737-2644, 67372175-6

เชิญแสดงความคิดเห็น