หน้าแรก แท็ก พระเจ้ากือนา

แท็ก: พระเจ้ากือนา

พักผ่อนหย่อนใจวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์หรือชื่อเต็มๆ ว่าวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์  แน่นอนว่าวัดนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุโมงค์  เมื่อไปถึงซึ่งแรกที่ผมไปชมเลยก็คืออุโมงค์ ซึ่งสาเหตุที่มีการสร้างอุโมงค์ก็เนื่องจากความเลื่อมใสของพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ที่ทรงมีความเลื่อมใสต่อพระมหาเถรจันทร์ ผู้ ซึ่งเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระรูปนี้ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนา กรรมฐาน ชื่อจึงเปลี่ยนจากเดิมคือวัดเวฬุกัฏฐาราม มาเป็นวัดอุโมงค์ และในส่วนต่อท้ายชื่อที่ว่า สวนพุทธธรรม นั้นก็มาจากพระปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ตั้งให้เพื่อใช้เรียกป่าผืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ จรดพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในอุโมงค์ถูกก่อด้วยอิฐสีแดงมีทางเข้าหลักด้วยกันอยู่สามทาง...

วัดสวนดอก พระอารามหลวง เชียงใหม่

พระอุปคุต ในอดีตวัดสวนดอกนี้ พระเจ้ากือนาธรรมิกราชได้พระราชทานนามชื่อไว้ว่าวัดบุปผาราม  ซึ่งหมายถึง วัดแห่งสวนดอกไม้ เป็นอุทยานสวนดอกไม้ ต่อมาคนส่วนใหญ่มักเรียกเพียงสั้นๆ ว่าวัดสวนดอกจึงได้ใช้ชื่อนี้แทนครับ  ต่อมาได้เป็นพระอารามหลวงเนื่องจากเป็นวัดที่มีการพัฒนาทุกด้านอย่างสม่ำเสมอครับ   ความน่าสนใจภายในวัดสวนดอก 1. พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา พระเจดีย์วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะใหม่และหุ้มแผ่นทองจังโกพระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1914 ในรัชกาลของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์เม็งราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง "พระอารามหลวง" โดยโปรดเกล้าให้สร้าง "พระเจดีย์ทรงลังกา" ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว