จังหวัดพัทลุง

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

• จังหวัดพัทลุง อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๖๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๓,๔๒๔.๔๗๓ ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองแห่งขุนเขาที่เก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งของภาคใต้ ตัวเมืองมีเขาอกทะลุเป็นสัญลักษณ์สูงเด่นมองเห็นแต่ไกล เป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนรา มีประวัติสันนิษฐานว่าพัทลุงเป็นเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่เขาหัวแดง ฝั่งตรงข้ามกับเมืองสงขลาในปัจจุบัน แต่เนื่องจากมีภัยต่างๆ มารบกวนทำให้ต้องย้ายเมืองไปตั้งอยู่ตามตำบลต่างๆ หลายครั้ง
• แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นอุทยานนกน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นักดูนกทุกคนใฝ่ฝันจะมาเที่ยวชม นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแล้ว โบราณสถาน วัดต่าง ๆ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราทราบถึงความเป็นมาของเมืองพัทลุง

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา เขตอำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคา จังหวัดสงขลา
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขานครศรีธรรมราช หรือเขาบรรทัด เขตอำเภอห้วยยอด เมืองตรัง นาโยง ย่านตาขาว และปะเหลียน จังหวัดตรัง

การเดินทาง

• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ ๓ เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ ๑ ตามทางหลวงหมายเลข ๔ ถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง จนถึงพัทลุง ระยะทางประมาณ ๑,๑๔๐ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๒ ตามทางหลวงหมายเลข ๔ ถึงชุมพร ให้เข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑ จนถึงจังหวัดพัทลุง ระยะทาง ๘๔๐ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๓ ตามทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑ ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟผ่านอำเภอเมือง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รายละเอียดสอบถาม โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ สถานีรถไฟพัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๑๐๖ www.srt.or.th
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถกรุงเทพฯ – พัทลุง ทุกวัน มีรถออกที่สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๗-๘ , ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙, ๐ ๒๔๓๕ ๑๒๐๐ www.transport.co.th
• เครื่องบิน จังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน นักท่องเที่ยวสามารถลงได้ที่จังหวัดตรังหรือหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ.การบินไทย โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ สำนักงานตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๖๖, ๐ ๗๕๒๑ ๙๙๒๓ สำนักงานหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๘๕๑-๒, ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๑๑, ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓ www.thaiairways.com

อำเภอต่างๆในจังหวัดพัทลุง เมืองพัทลุง  กงหรา เขาชัยสน  ตะโหมด ควนขนุน  ปากพะยูน ศรีบรรพต  ป่าบอน บางแก้ว  ป่าพะยอม ศรีนครินทร์  

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ 

กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ ๑๖ กิโลเมตร
อำเภอควนขนุน ๑๗ กิโลเมตร
อำเภอเขาชัยสน ๒๘ กิโลเมตร
อำเภอศรีบรรพต ๓๕ กิโลเมตร
อำเภอป่าพะยอม ๓๘ กิโลเมตร
อำเภอตะโหมด ๓๙ กิโลเมตร
อำเภอกงหรา ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอบางแก้ว ๔๐ กิโลเมตร
อำเภอป่าบอน ๕๐ กิโลเมตร
อำเภอปากพะยูน ๖๖ กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
บขส. พัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๒๐๗๐
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๔๐๗๐
เทศบาลเมือง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๐๐๗
โรงพยาบาลพัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๐๐๘
โรงพยาบาลปิยะรักษ์ โทร. ๐ ๗๔๖๒ ๗๑๔๘
ศาลากลางจังหวัด โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๔๐๙, ๐ ๗๔๖๑ ๔๐๖๒
สถานีตำรวจภูธรจังหวัด โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๘๐๔
สถานีรถไฟพัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๑๐๖
แนะนำท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอกงหรา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาชัยสน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอศรีบรรพต
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง


วัดวัง

Wat Wang
(พัทลุง)
แผนที่จังหวัดพัทลุง/map of PHATTHALUNG

เชิญแสดงความคิดเห็น