งาน “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร”

0

งาน “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร” ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ

ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี

สรรสร้าง ประยุกต์ใช้ ให้ทันฤดูกาล

11

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยหัวใจเกษตร เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตัวจริง เสียงจริง ผสมผสานองค์ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิคและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ในงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิปัญญาเก่าใหม่ ไทยเกษตร” วันเสาร์อาทิตย์ที่ 4 – 5 กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐8.0๐ – ๑8.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี (โรงพยาบาลนวนครเดิม)

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         พระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ เน้นการเรียนรู้ภูมิปัญญาทั้งเก่าและใหม่ ทักษะ   องค์ความรู้ เทคนิควิธีการทำเกษตร และพัฒนาต่อยอดจนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากประสบการณ์ตรงของผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 8 คน 8 หลักสูตร เพื่อประยุกต์ใช้ให้ทันฤดูกาล ฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 10ปี จาก แชมเปญ เอ็กซ์ อดีตนางแบบและนักแสดงชื่อดังของเมืองไทย ที่ผันตัวเองเป็นเกษตรกร ทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากไร่วันจันทร์เพ็ญ (ยิ้ม) จ.สระแก้ว “เกษตรผสมผสาน สร้างอาหาร สร้างอาชีพ” พบปราชญ์เกษตรของแผ่นดินคนล่าสุด ปี 2558 ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง จ.ระยอง นำเสนอ “ทำเกษตรอย่างไรให้พอเพียง” จากวิถีการผลิตที่ลงทุนสูง ขาดทุนล่มจม ปรับตัวปรับใจใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จ ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พบ สถาพร ฉายะโอภาส แห่งฟาร์มไส้เดือนมิตรใหม่ฟาร์ม สายไหม กรุงเทพฯ จากที่เลี้ยงไส้เดือนเป็นงานอดิเรกจนปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง มาแลกเปลี่ยนวิธี “การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” เรียนรู้ไส้เดือนนานาชนิด วิธีการเลี้ยงเพื่อให้ได้ ปุ๋ย น้ำหมัก และการนำไปใช้บำรุงพืช พบคุณพิสิษฐ์ ศิลาอ่อน เครือข่าย พกฉ. จ.ชัยภูมิ จากบัณฑิตนักพัฒนาเยาวชน สู่เส้นทางวิถีเกษตรกรกว่า 9 ปี นำเสนอ “น้ำหมักน็อคหญ้า ไม่พึ่งพาสารเคมี” เทคนิควิธีการทำน้ำหมักน็อคหญ้าและการน็อคหญ้าในหน้าฝน ทำน้ำหมักธรรมชาติน็อคหญ้า และปุ๋ยน็อคหญ้าจากวัชพืช แก้ปัญหาหญ้าหน้าฝน คุณก้องเกียรติ ถาดทอง เจ้าชายสัตว์ Heart Core Organicเลี้ยงไก่พันธุ์แท้ ผลิตไข่อินทรีย์ วิถีคนเมือง” เลี้ยงไก่เป็นงานอดิเรกอยู่กรุงเทพ เก็บไข่กินในครอบครัว กลายเป็นรายได้หลัก มาแนะนำกระบวนการเลี้ยงไก่พันธุ์แท้ ลดปัญหาอุปสรรค ไข่ดก ฟักไข่ได้ลูกสืบสายพันธุ์ เลี้ยงแมงดาและปลาในนาข้าว” โดย คุณวันชัย ทองมนต์ เครือข่ายทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท หนีจากชีวิตแท็กซี่มาสมัครเรียน 1 ไร่ 1 แสน หลักสูตร 5 เดือน ที่บ้านนาเจริญ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ลงหลักปักฐานเลี้ยงปลาและแมงดาได้สำเร็จ มาเผยวิธีการเตรียมบ่อ ปรับปรุงดิน ปรับปรุงน้ำ เทคนิคการเลี้ยง นวัตกรรมการปลูกไผ่ รายได้มั่นคง” โดยคุณวรรณบดี รักษา เจ้าของสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ผู้คัด และพัฒนาสายพันธุ์ “ไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง” จนได้ต้นพันธุ์แท้ และให้ผลผลิตสูงต่อไร่ ปลดหนี้กว่า 6 ล้านบาท สู่การทำเกษตรผสมผสาน มีรายได้มั่นคง นำเสนอเทคนิคการปลูกและดูแลรักษาไผ่สร้างรายได้จากหน่อ 8 เดือนต่อปี จากแขนง 4 เดือน เทคนิคการแปรรูปและการตลาด “โซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำและผลิตไฟฟ้า เตรียมรับปัญหาสภาวะฝนแล้ง” โดย อ.ธนภพ เกียรติฉวีพรรณ ศูนย์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จ.ฉะเชิงเทรา “ปราชญ์ชาวบ้าน” นักประดิษฐ์และพัฒนาประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เป็นพลังงานทดแทนอย่างหลากหลาย นำเสนอเทคนิควิธีการเลือกใช้โซลาร์เซลล์ประเภทต่างๆ เทคนิคการติดตั้ง ลดต้นทุนการผลิต พร้อมสาธิตการต่อวงจรโซลาร์เซลล์

 พร้อมด้วยอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วิชา ได้แก่ “วิธีปลูกผักสลัดแบบมืออาชีพ” เทคนิคเพาะกล้า เตรียมแปลง วิธีการปลูกและการดูแลรักษา โดย คุณสายันต์ หวานดี ไร่ข้าวบ้านหวานดี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา “น้ำสลัดเห็ดเพื่อสุขภาพ” โดย คุณระพีพร มุ่งโนนบ่อ ศูนย์เครือข่าย พกฉ. จ.นครราชสีมา วิธีทำน้ำสลัด โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย การทำฮอร์โมนบำรุงพืชจากไข่” โดย คุณเพชรรุ่ง พุกกะเวส         กลุ่มเกษตรกรพัฒนาเขาชะเมา จ.จันทบุรี  แนะนำวิธีการทำฮอร์โมนจากไข่ สำหรับใช้ในการบำรุงพืชสูตรพิเศษเตรียมดินสำหรับเพาะกล้าและปลูกพืช” เปิดสูตรพิเศษการเตรียมดินปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต วัสดุสำหรับเตรียมดินเพาะกล้า โดย คุณนลินรัตน์ อัมพวานนท์ ไร่เรืองสุคนธ์ จ.ลพบุรี

detail-july-58

ชมนิทรรศการภูมิปัญญาเกษตรของคนรุ่นใหม่ ชมประสบการณ์จริงของคนรุ่นใหม่ จาก 3 ครอบครัว     ผู้กล้าหาญเปลี่ยนชีวิตจากงานในเมืองหลวงสู่บ้านเกิดตามหาฝัน ไร้ประสบการณ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาเก่าใหม่ หัดทำเกษตร ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เกษตรผสมผสาน แปรรูปผลผลิต เก็บเมล็ดพันธุ์ ยืนหยัดอยู่ได้เลี้ยงครอบครัว นิทรรศการภูมิปัญญาเกษตรไทย 1 ไร่ 1 แสน จากรุ่นสู่รุ่นคนแล้วคนเล่า จากสนามจริง พบ 7 ตัวอย่าง เครือข่ายทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ฝึกฝน ลงมือทำ น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ นิทรรศการภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรไทย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมประยุกต์ใช้กับการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรักษาระบบนิเวศ เช่น จักรยานสีข้าว จักรยานสูบน้ำ ระหัดวิดน้ำ ตะบันน้ำ เป็นต้น

ชม ชิม ช้อป ของกิน ของใช้ อาหารพื้นบ้าน จากเกษตรอินทรีย์แท้ๆ เครื่องมือการเกษตร พันธุ์ไม้นานาพรรณ ราคามิตรภาพ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ จากพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  ทุกภาค ได้อย่างเป็นกันเองทุกร้าน

ชมนิทรรศการภายในอาคาร ราคาพิเศษทั้ง 5 อาคาร “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” “พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร”“พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ” นิทรรศการ 4 มิติ 270 องศา และ “พิพิธภัณฑ์ดินดล” 360 องศา สนุก ตื่นเต้น กับภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ และการละเล่นในวิถีเกษตรของเด็กไทย

ติดต่อสำรองที่นั่งและโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒ หรือมือถือ ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑  ๐๙๔-๖๔๙-๒๓๓๓ หรือคลิกดูรายละเอียดใน www.wisdomking.or.th และติดตามทาง facebook/ Instagram/ Line ID: wisdomkingfan

เชิญแสดงความคิดเห็น