ประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไร

0

Cambodiaราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)

ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง :กรุงพนมเปญ
พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 15 ล้านคน
ภาษา : เขมร
GDP : 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capital : 805 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP Growth : ร้อยละ 4.8

ความหมายของธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน

 • พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (เขมร: )
 • พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
 • สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

การค้าระหว่างไทย – กัมพูชา (2010)

 • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ม.ค. – ต.ค.) : 2,133.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 1789.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 • สินค้าส่งออกหลักของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำตาลทราย ปูนซีเมนต์ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
 • สินค้านำเข้าหลักจากกัมพูชา ได้แก่ เรือ และสิ่งปลูกสร้างลอยน้ำ พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ สินแร่ โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ ของปรุงจากผักผลไม้
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา สิงคโปร์
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญของกัมพูชา ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม

Cambodia_map

โอกาส

 1. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้างเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับพัฒนาใกล้เคียงกัน
 2. รัฐบาลมีเสถียรภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจเรื่องการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
 3. เป็นแหล่งแร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน
 4. เป็นสมาชิกของอาเซียนและองค์การกาการค้าโลก ทำให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบให้สอดคล้อง มีความเป็นสากลมากขึ้น
 5. ประชาชนนิยมสินค้าไทย
 6. แรงงานจำนวนมากและมีราคาถูก

อุปสรรค

 1. ความขัดแย้งทางการเมืองกับไทย ทำให้นักธุรกิจไทยไม่มั่นใจที่จะทำการค้าหรือลงทุนในกัมพูชา
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
 3. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์ศึกษาวิจัย ข้อมูล ตลาด สินค้า
 4. การคอร์รัปชั่นสูง และการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศไม่มีประสิทธิภาพ
 5. การปฏิรูปกฎหมาย และกฎระเบียบล่าช้า กฎระเบียบทางการค้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย
 6. การส่งออก – นำเข้า ใช้การเจรจาและดุลพินิจ หรือ Connectionเป็นสำคัญ ทำให้เกิดความแตกต่างเรื่องต้นทุนธุรกิจ
 7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
 8. ระบบการเงิน การธนาคาร และกระบวนการยุติธรรมไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีประสิทธิภาพ
 9. ขาดแคลนแรงงานทักษะและเชี่ยวชาญ

ข้อควรรู้

 1. เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี

ศาสนา

ศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์เข้ามาจากอินเดียผ่านทางชวาเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ต่อมาศาสนาพุทธนิกายมหายานเข้ามาเมื่อ 800 ปีก่อน ส่วนนิกายหินยานนั้นเข้ามาภายหลังรัชสมัยของนักองค์จันทร์(พ.ศ. 2509) ปัจจุบัน ศาสนาพุทธนิกายหินยาน เป็นศาสนาประจำชาติ พระพุทธศาสนา 93% ศาสนาอิสลาม 3.5% ศาสนาคริสต์ 2% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 0.3%

 

สกุลเงินกัมพูขา เรียล(Riel)

อัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน 1 บาทไทยเท่ากับ 100 เรียล ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นธนบัตรใบละ 100 / 1,000 / 5,000 / 10,000 เรียล เงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ จะมีค่าเท่ากับ 3,360 เรียล โดยประมาณ สำหรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ ฯ มีความสำคัญในประเทศกัมพูชา นักท่องเที่ยวนิยมจะนำไปใช้จ่ายในการชำระค่าบัตร เข้าชมโบราณสถานต่างๆ และชำระเป็นค่าโรงแรมที่พัก และร้านอาหารต่างๆ ซึ่งจะแสดงราคาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ฯ จึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวกัมพูชาอย่างแพร่หลาย

 

ภูมิประเทศ

 • ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประกอบด้วยที่ราบรอบทะเลสาบเขมร และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง
 • มีทิวเขาล้อมรอบทางเหนือ คือ เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาอันนัม

กัมพูชา มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชามหรืออ่าง คือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบและลุ่มแม่น้ำโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านตะวันออกมีแนวเทือกเขาอันนัมที่เป็นพรมแดนกับประเทศเวียดนาม
 • ด้านเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีแนวเทือกเขาพนมดงรักที่เป็นพรมแดนกับประเทศไทย
 • ด้านใต้และตะวันตกใต้มีแนวเทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวพรมแดนกับประเทศไทย

เฉพาะด้านตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

 

แม่น้ำ/ทะเลสาบสำคัญ

 1. แม่น้ำโขง ไหลจากลาวเข้าสู่ภาคเหนือของกัมพูชาแล้วไหลผ่านเข้าเขตเวียดนาม มีความยาวในเขตกัมพูชารวม 500 กิโลเมตร
 2. แม่น้ำทะเลสาบ เชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงกับทะเลสาบ ความยาว 130 กิโลเมตร
 3. แม่น้ำบาสัก (Bassac) เชื่อมต่อกับแม่น้ำทะเลสาบที่หน้าพระมหาราชวัง กรุงพนมเปญ ความยาว 80 กิโลเมตร
 4. ทะเลสาบโตนเลสาบ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 100 กิโลเมตร ฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำปงธม กำปงซะนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ในโตนเลสาบมีปลาชุกชุมกว่า 300 ชนิด

การแบ่งเขตการปกครอง

ประเทศกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 จังหวัด (เขต) และ 1 เทศบาลนคร (กรุง)

ชื่อ เมืองเอก พื้นที่ (ตร.กม.) ประชากร(ปี 2541)
1. บันเตียเมียนเจย เมืองศรีโสภณ 6,679 577,772
2. พระตะบอง เมืองพระตะบอง 11,702 793,129
3. กำปงจาม เมืองกำปงจาม 9,799 1,608,914
4. กำปงชนัง เมืองกำปงชนัง 5,421 417,693
5. กำปงสปือ เมืองกำปงสปือ 7,017 598,882
6. กำปงธม เมืองกำปงธม 13,814 569,060
7. กำปอด เมืองกำปอด 4,873 528,405
8. กันดาล เมืองตาคเมา 3,568 1,075,125
9. เกาะกง เมืองเขมรัฐภูมินทร์ 11,160 132,106
10. แกบ 336 28,660
11. กระแจะ เมืองกระแจะ 11,094 263,175
12. มณฑลคีรี เมืองแสนมโนรมย์ 14,228 32,407
13. อุดรมีชัย เมืองสำโรง 6,158 68,279
14. ไพลิน 803 22,906
15. กรุงพนมเปญ 376 2,009,264
16. สีหนุวิลล์; กำปงโสม 868 235,190
17. พระวิหาร เมืองพนมตะแบงเมียนเจ็ย 13,788 119,261
18. โพธิสัตว์ เมืองโพธิสัตว์ 12,692 360,445
19. เปรยแวง เมืองเปรยแวง 4,883 946,042
20. รัตนคีรี เมืองบานลุง 10,782 94,243
21. เสียมราฐ เมืองเสียมเรียฐ 10,299 696,164
22. สตึงแตรง เมืองสตึงแตรง 11,092 81,074
23. สวายเรียง เมืองสวายเรียง 2,966 478,252
24. ตาแกว เมืองตาแกว 3,563 790,168

ขอขอบคุณ th.wikipedia.org

เชิญแสดงความคิดเห็น