อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โบราณสถาน มรดกโลก

0

ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมได้ผ่านมาที่จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราณ สถานเก่าแก่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534

วิธีการเดินรทางไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรไปวัดทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร – พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360

ศิลาแลงเป็นแร่เหล็กชนิดหนึ่ง ที่เกิดเป็นชั้นปกคลุมหินดินดาน แร่เหล็กที่ปนอยู่ในศิลาแลงคือแร่ไลโมไนท์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เล็กกว่า 1 เซนติเมตร เม็ดไลโมไนท์นี้ปะปนอยู่ในเนื้อศิลาแลง และอยู่ตามผิวดินทั่วไป สามารถจะตัดหรือขุดเอาขึ้นมาทำรูปต่างๆได้ ครั้นทิ้งไว้ให้ถูกอากาศประมาณ 25 ชั่วโมงก็จะแข็งตัวเหมือนดินที่ถูกเผาไฟเป็นอิฐ แต่แข็งแกร่งกว่าอิฐ ในบริเวณอรัญญิกแห่งนี้เป็นเพียงเนินเขาเตี้ยๆ โครงสร้างเป็นหินดินดานและมีศิลาแลง ทั้งนี้ช่างในสมัยโบราณ

จึงขุดเอาศิลาแลงขึ้นมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง กำแพงเมือง ศาสนสถาน และเป็นส่วนประกอบของประติมากรรมต่างๆ

อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ล้วนเป็นสถานที่ที่งดงามไปด้วยวัฒนธรรม โบราณสถานทั้งในเขตเมืองกําแพงเพชรและเมืองนครชุม ถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 บริเวณภายในกําแพงเมือง มีโบราณสถาน 14 แห่ง เนื้อที่ 503 ไร่

กลุ่มที่ 2 บริเวณอรัญญิกโบราณทางด้านทิศเหนือของกําแพงเมืองมีโบราณสถาน 41 แห่งเนื้อที่ 1,611 ไร่

กลุ่มที่ 3 บริเวณด้านทิศตะวันออกของกําแพงเมืองมีโบราณสถาน 13 แห่ง เนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน

กลุ่มที่ 4 บริเวณทุ่งเศรษฐี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง (เมืองนครชุม) มีโบราณสถาน 10 แห่ง เนื้อที่ 30 ไร่ 5 งาน

อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ตามทางหลวงหมายเลข 101 ถึงหลัก กม.ที่ 360 เลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานฯ มีพื้นที่ประมาณ 3.4 ตร.กม. เขตอุทยานฯ แบ่งเป็น 2 เขตคือ

– เขตภายในกําแพงเมือง พื้นที่ 503 ไร่ มีโบราณสถานที่สําคัญคือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เขตวังโบราณ (สระมน) ศาลพระอิศวร กําแพงเมือง คูเมืองและป้อมประตูต่างๆ

– เขตนอกกําแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่าเขตอรัญญิก พื้นที่ 1,611 ไร่ ตั้งอยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม มีโบราณ สถานที่เป็นวัดขนาดใหญ่น้อยรวม 40 แห่ง วัดที่สําคัญ คือ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดสิงห์ วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดกําแพงงาม วัดช้างรอบ และวัดอาวาสใหญ่ เป็นต้น

ทริปนี้ดูเอเซีย.คอมได้มีโอกาสเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร มายมายหลายที่ ล้วนแล้วแต่มีความงดงามแตกต่างกันไปคนละแบบ วัดที่สำคัญๆมีดังนี้ค่ะ

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกําแพงเพชรเป็นวัดที่สําคัญ กําแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทั้งท่อน แผนผัง ของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับกําแพงเมืองสิ่งก่อสร้างภายในวัดใช้ศิลาแลงเป็นพื้น กลางวัดมีเจดีย์กลม แบบลังกาเป็นประธาน

วัดพระธาตุ เป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ภายในกําแพงเมืองถัดจากวัดพระแก้วไปทาง ทิศตะวันออก มีเจดีย์เป็นประธานก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐ โดยรอบเจดีย์และวิหารมีกําแพงศิลาแลงมีประตูสี่ด้าน ลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบศิลปะกําแพงเพชร

วัดพระนอน วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบเขตของวัดมีแนว กําแพงศิลาแลงล้อมรอบ ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำ ที่อาบน้ำและศาลา ความสําคัญของวัดนี้อยู่ที่วิหารพระนอน ซึ่ง เสาวิหารหลังนี้ทั้ง 12 ต้น ตัดจากศิลาแลงก่อนเดียวขนาดกว่าง 1 เมตรเศษ ยาวประมาณ 6 เมตร น้ำหนักแต่ละต้น ประมาณ 30 ตัน

วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่อยู่บนเนินสูง มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางฐาน ที่ฐานเจดีย์มีรูปช้าง ครึ่งตัวเห็นแต่สองขาหน้า หันศีรษะออกจากฐานรายรอบพระเจดีย์ จํานวน 68 เชือก วัดนี้มีกําแพงศิลาแลงอยู่ ศิลปะเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น

วัดพระสี่อิริยาบถ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวัดพระยืน มีบ่อน้ำอยู่หน้าวัด กําแพงเป็นศิลาแลงปัก ตั้งล้อม 4 ด้าน มีพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ คือ พระพุทธรูปนอน พระพุทธรูปลีลา พระพุทธรูปยืนและพระพุทธรูปนั่ง โดยพระพุทธรูป 4 ด้านที่ยังเหลือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีเฉพาะด้านทิศตะวันตกหรือพระยืน

วัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศเหนือ ระหว่างเส้นทางที่เข้าสู่เขตอรัญญิกของ เมืองกําแพงเพชร สิ่งก่อสร้างภายในวัดมีเฉพาะฐานอาคารขนาดใหญ่ที่เป็นอุโบสถเพียงหลังเดียว สร้างติดกับคลอง ส่งน้ำโบราณหรือที่เรียกว่าคลองท่อทองแดง เดิมจะมีคูน้ำล้อมรอบหรือที่เรียกว่าอุทกสีมา โดยน้ำจากคลองท่อ ทองแดงจะไหลเวียนรอบฐานอุโบสถ

วัดฆ้องชัย ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านตะวันออกของวัดพระสี่อิริยาบถ สิ่งก่อสร้างภายในวัดวางแนว ตามแกนตะวันออก – ตะวันตก เช่นเดียวกับวัดอื่นๆมีกําแพงวัดเฉพาะด้านตะวันตกและด้านใต.เพียงสองด้านเท่า นั้นนอกกําแพงวัดด้านทิศตะวันตกปรากฎบ่อตัดศิลาแลงขนาดใหญ่

วัดสิงห์ อยู่ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือ แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกําแพงศิลาแลงโดยรอบทั้ง 4 ด้าน

– เสาวิหารศิลาแลงแท่งมหึมา ที่วัดพระนอน

– ช้างเผือกปูนปั้น 68 เชือกรอบฐานเจดีย์ประธาน วักช้างรอบ

– พระพุทธรูปปูนปั้น สูงใหญ่งดงามยิ่งที่ วัดพระสี่อิริยาบถ

– เวจกุฎี (ห้องส้วมพระสงฆ์) อายุ 500 ปีและลานวิหารปูหินขบวน

– วัดกรุสี่ห้องหมู่กุฏิวิปัสสนาแบบโบราณที่ วักอาวาสใหญ่

ทริปนี้ดูเอเซีย.คอม พาเพื่อนๆมาเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ถึงแม้แดดจะร้อนเพียงไรแต่ดูเอเซีย.คอมก็ไม่หวั่นเพราะเราได้ชื่นชมกับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ มรดกโลกที่เราควรรักษาไว้  หากเพื่อนๆดูเอเซีย.คอม มีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวหรือผ่านมาที่ จ.กำแพงเพชร พลาดไม่ได้เลยกับมรดกโลกแห่งสยาม “อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร”

ขอบคุณภาพ www.facebook.com/kpppark2534

อัตราค่าเข้าชม อัตราค่ายานพาหนะ
สัญชาติไทย 20 บาท/คน
สัญชาติอื่น 100 บาท/คน
รถจักรยานสองล้อ 10 บาท/คัน
รถจักรยานยนต์ 20 บาท/คัน
รถจักรยานสามล้อ 20 บาท/คัน
รถจักรยานยนต์สามล้อ 30 บาท/คัน
รถยนต์ทุกชนิด 50 บาท/คัน

เชิญแสดงความคิดเห็น