ชมสมบัติศิลป์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

0

วันนี้ดูเอเซียพาพื่อนๆมาชมแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และศึกษาพัฒนาการการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ผ่านห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรฯ และศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาที่รวบรวมภาพยนต์ส่วนพระองค์สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ เอกสารประวัติศาสตร์ หนังสือ ไมโครฟิล์ม และสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกันที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวrama7musuem rama7musuem (2)

ข้อมูลของอาคาร พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันพระปกเกล้าได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ ๓ ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการของกรม จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งอาคารแล้วเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

อาคารนี้แต่เดิมเปิดให้ห้างยอนแซมสันเช่าดำเนินธุรกิจขายผ้าฝรั่งและตัดชุดสูทสากลที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 6  ต่อมาเมื่อห้างนี้เลิกกิจการ ได้เปลี่ยนมาเป็นของห้างสุธาดิลก ขายเครื่องก่อสร้างและเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ กรมโยธาธิการ หรือกรมโยธาเทศบาลเดิม ได้เช่าเป็นที่ทำการในเวลาต่อมา และได้บูรณะปรับปรุงเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขณะนี้

rama7musuem (13) rama7musuem (11) rama7musuem (10) rama7musuem (9) rama7musuem (8) rama7musuem (6) rama7musuem (5) rama7musuem (3)

กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ  การจัดแสดงนิทรรศการถาวรในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 7  การฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  การฉายภาพยนตร์ที่รัชกาลที่ 7  ทรงบันทึกด้วยฝีพระหัตถ์  การจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว  และการจัดแสดงเครื่องราชภัณฑ์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ร่วมรัชสมัย  ซึ่งบางส่วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ยืมพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7  กับของใช้ส่วนพระองค์หลายชิ้น

การจัดแสดงนิทรรศการถาวร จะจัดบนอาคารชั้น 2  และชั้น 3  ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 ห้อง  ชั้น 2 มีอยู่ 4 ห้อง แสดงเรื่องพระราชประวัติตอนต้น ทรงผนวชและอภิเษกสมรสพระราช จริยวัตรและเครื่องราชภัณฑ์ ทรงสละราชสมบัติบั้นปลายพระชนม์ชีพ  เสด็จสวรรคตและอัญเชิญพระโกศคืนสู่พระนคร  และบั้นปลายพระชนม์ชีพสมเด็จพระนางรำไพพรรณี  และเสด็จสวรรคต  ชั้นที่ 3 มีอยู่ 5 ห้อง แสดงเรื่องการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติราชาภิเษก การเสด็จประพาสทั้งในและนอกประเทศ  การเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี และการเปลี่ยนแปลงการปกครองและการพระราชทานรัฐธรรมนูญ

rama7musuem (18) rama7musuem (20) rama7musuem (21) rama7musuem (22) rama7musuem (23) rama7musuem (24) rama7musuem (14) rama7musuem (15) rama7musuem (16) rama7musuem (17)

ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียนอยู่ด้วย นิทรรการถาวรที่จัดอยู่ในปัจจุบันก็คิอ

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 1  จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ โดยแบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็นพระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ อภิเษกสมรสการเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งใน และต่างประเทศการเสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ ประเทศอังกฤษและพระราชกรณียกิจในช่วง ๓๕ ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพโดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ วัตถุสิ่งของที่มีความเกี่ยวเนื่อง นำเสนอผ่านแบบจำลองและสื่อผสม (Multimedia)

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 2  จัดแสดงพระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น เสด็จเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศในทวีปยุโรป  ทรงพระผนวช ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร พระราชนิยมด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และภาพยนตร์ รวมทั้งพระราชประวัติหลังสละราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคตและการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ประเทศอังกฤษเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔

rama7musuem (45) rama7musuem (46) rama7musuem (27) rama7musuem (30) rama7musuem (31) rama7musuem (32) rama7musuem (34) rama7musuem (37) rama7musuem (39) rama7musuem (42)

ห้องจัดแสดงชั้นที่ 3  จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระมาลา และฉลองพระบาทในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชกรณียกิจสำคัญด้านต่างๆ อาทิ การแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยที่สมบูรณ์ การประกวดแต่งหนังสืออสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก การพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเป็นครั้งแรก พระราชดำริที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญในคราวฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี นอกจากนี้ยังจัดแสดงแบบจำลองสะพานพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์ รวมถึงสิ่งของที่ระลึกต่างๆ ที่จัดทำขึ้นในพิธีดังกล่าว

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ พิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดง ภาพบุคคล เหตุการณ์ และเอกสารสำคัญ รวมไปถึงการจัดแสดงรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

rama7musuem (38) rama7musuem (41) rama7musuem (44) rama7musuem (19) rama7musuem (26) rama7musuem (29) rama7musuem (33) rama7musuem (35) rama7musuem (36)rama7musuem (50)

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปิดบริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดทำการวันจันทร์)

ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภิกษุ-สามเณร เข้าชมฟรี

วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เข้าชมฟรี

สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารอนุรักษ์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ

เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

02-280-3413, 02-280-3445 ถึง 46 ต่อ 111, 102 และ 105

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก www.kingprajadhipokmuseum.org

เชิญแสดงความคิดเห็น