พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

0

พาเพื่อนๆ มาเที่ยวรอบๆ เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณที่มีมนต์เสน่ห์ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเป็นบริเวณที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ ฯลฯ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ เดินลัดเลาะผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากันที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์พระที่นั่งที่มีความงดงามอีกหนึ่งที่

putthaisawan (1)putthaisawan (39)

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เดิมมีนามว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เดิมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อทำการพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีตรุษสารท พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ เป็นต้น หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2330 พระองค์เสด็จไปยังเชียงใหม่ และไดัอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมา พระองค์จึงทรงพระราชอุทิศพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งองค์นี้ว่า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งขึ้น เดิมมีพระดำริว่าจะใช้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีตรุษสารท พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ ในระหว่างนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2330 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระบรมราชโองการให้พระองค์เสด็จขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อสำราจการสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้ประชาชนอยู่ได้ตามปกติ ซึ่งในขณะนั้น เมืองเชียงใหม่อาจจะถือได้ว่าเป็นเมืองร้างเนื่องจากเกิดศึกสงครามอยู่บ่อยครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่จึงอพยพลี้ภัยไปอาศัยอยู่เมืองอื่น ในระหว่างการสำรวจนั้น พระองค์ได้พบพระพุทธสิหิงค์ และทรงระลึกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐาน ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์จึงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมาที่พระนคร แล้วทรงพระราชอุทิศพระที่นั่งองค์นี้ พร้อมทั้งสร้างปราสาททองห้ายอดถวายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ และประทานนามพระที่นั่งว่า “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์”

putthaisawan (8) putthaisawan (4) putthaisawan (3) putthaisawan (33)

ภายหลังการเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระราชดำริว่า “พระพุทธรูปเงินทองและของพุทธบูชามีอยู่ในพระที่นั่งสุทธาสวรรย์มาก หากทิ้งไว้ผู้ร้ายจะลักเอาไปเสีย” ดังนั้น จึงโปรดฯ ให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปอื่น ๆ มาประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่นั้นมา

ในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ พระองค์โปรดให้รื้อปราสาททองห้ายอดซึ่งเคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ออก แล้วให้ตั้งพระแท่นเศวตฉัตรแทนเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกแขกเมือง และพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา

putthaisawan (29) putthaisawan (31) putthaisawan (10) putthaisawan (11) putthaisawan (12) putthaisawan (15)

ต่อมา สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงปฏิสังขรณ์พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ใหม่ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า การปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้เป็นที่น่าชมอย่างหนึ่งที่ของเดิมสิ่งใดดีเอาไว้หมดทุกอย่าง เป็นแต่ซ่อมแซมที่ชำรุด จึงยังแลเห็นของเดิมที่ทำโดยประณีตบรรจงมาจนทุกวันนี้ พร้อมกันนี้ พระองค์ทรงเปลี่ยนนาม “พระที่นั่งสุทธาสวรรย์” เป็น “พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” อาจจะด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่

  1. เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีชื่อที่ใกล้เคียงกับพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ดังนั้น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพจึงเปลี่ยนนามพระที่นั่งเพื่อให้แตกต่างไป
  2. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยขึ้นใหม่ ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อพระที่นั่งเป็น “พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” เพื่อให้ชื่อคล้องจองกัน
  3. หลังจากการสร้างพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พระองค์ทรงให้ย้ายพระแท่นเศวตฉัตรซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ไปไว้ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พระองค์คงมีพระราชดำริให้พระที่นั่งสุทธาสวรรย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดังที่เคยเป็น จึงเปลี่ยนพระที่นั่งใหม่เป็น “พระที่นั่งพุทไธสวรรย์”

หลังจากนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่พระบวรราชวัง พระองค์ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ดังเดิม

putthaisawan (13)putthaisawan (25)putthaisawan (38) putthaisawan (40)

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในพระที่นั่งตกแต่งงดงามมาก ฝาผนัง ทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผนังพระที่นั่งตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม ผนังตอนล่าง ระหว่างช่องหน้าต่างเขียนภาพพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติจนเสด็จสู่พระปรินิพพาน รวม 28 ภาพ เป็น ฝีมือจิตรกรสมัยรัชกาลที่ 1 จึงถือได้ว่ามีคุณค่าและเก่าแก่ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ สภาพของ จิตรกรรมฝาผนังปัจจุบันชำรุดด้วยความเก่าแก่ น่าเสียดายที่ช่วงนี้อยู่ระหว่างการบูรณซ่อมแซมและไม่อณุญาติให้ถ่ายภาพได้เราจึงไม่มีภาพมาฝากเพื่อนๆกัน

สำหรับวันนี้ดูเอเซียก็ได้พาเพื่อนๆมาชมความงดงามของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์กันแล้ว แต่เรายังติดใจในบรรยากาศบริเวณรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีความงดงามของสถาปัตย์กรรมเก่าๆให้ได้เห็นกันอีกมากมายและยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง แล้วดูเอเซียจะเก็บสถานที่ ที่น่าสนใจรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์มาฝากเพื่อนๆกันในครั้งต่อไปครับ

ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เชิญแสดงความคิดเห็น