นั่งเรือชมวิธีชีวิตชาวเล บ้านบางโรง

0

ban_bangrong_1

สวัสดีเพื่อน ๆ ดูเอเซียดอทคอมทุกคนค่ะ ทริปนี้ดูเอเซียดอทคอมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต เมืองที่มีกลิ่นอายของเมืองเก่า ทะเล และวัฒนธรรมของชาวเล ที่เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตของชาวภูเก็ตมานานแสนนาน วันนี้เรามาเยือนกันที่ชุมชนบ้านบางโรง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์บ้านบางโรง ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตแค่ 22 กิโลเมตร ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและสายน้ำที่เย็น ชุมชนอิสลามเก่าแก่ ชื่อชุมชนบางโรง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลปากครอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมาศึกษาและดูรูปแบบวิถีชีวิตของชาวเล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียง ที่หาได้น้อยแล้วในบ้านเรา แล้ววันนี้ดูเอเซียก็ขออาสาพาเพื่อน ๆ มาเที่ยวแบบได้ความรู้กันบ้างน่ะ

ชุมชนบ้านบางโรงมีความโดดเด่นในเรื่องความเข้มแข็งขององค์กรมัสยิด โดยเฉพาะการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในนาม “กลุ่มออมทรัพย์อัลอามานะห์บ้านบางโรง” เกิดจากแนวคิดของผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ต้องการปลดเปลื้องหนี้สินของชาวบาง โรง ช่วงแรกได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนปลดเปลื้องหนี้สินโดยระดมทุนทุกๆ เดือนจากบรรดาแกนนำและเงินของมัสยิด จากกองทุนปลดเปลื้องหนี้สินพัฒนาเป็น “กลุ่มออมทรัพย์อัลอามานะห์บ้านบางโรง” กิจกรรม คือ ดำเนินธุรกรรมทางการเงินตามหลักอิสลามในระบบหุ้นส่วน (ซะรีกะฮฺ) การร่วมลงทุน (มูฎอรอบะห์) การฝากรักษาทรัพย์ (วาดีอะห์) การซื้อขายสินค้าโดยบวกกำไร (อัลมูรอบาฮะห์) ภายใต้หลักการเหล่านี้ทำให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านบางโรงและชุมชนใกล้ เคียง ในที่สุดสถาบันการเงินแห่งนี้จึงกลายเป็น “ธนาคารของชุมชน” ที่ให้บริการด้านการเงินแก่คนในชุมชน และมีระบบสวัสดิการ กองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนสวัสดิการสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่เจ็บป่วยและต้องพักรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลอดบุตร ช่วยเหลือญาติสมาชิกในกรณีที่สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เสียชีวิต ในแต่ละปียังมีการจ่ายซากาตประจำปี ในนามของกลุ่มออมทรัพย์อัลอามานะห์บ้านบางโรงด้วย

ban_bangrong_2

ban_bangrong_4

ban_bangrong_18

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับตำบลเทพกระษัตรีและทะเลอันดามัน

ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอันดามัน

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลศรีสุนทร ตำบลเทพกระษัตรี

ชุมชนบ้านบางโรงตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีสภาพพื้นที่เป็นปากอ่าวที่อุดมไปด้วยป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 22 กิโลเมตร ชุมชนบางโรงมีพื้นที่ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์

สภาพภูมิประเทศของตำบลป่าคลอก เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเทลาด มีสภาพพื้นที่เป็นปากอ่าวที่อุดมไปด้วยป่าชายเลนที่สมบูรณ์

ban_bangrong_19

ban_bangrong_25

ban_bangrong_29

จำนวนประชากร

บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอกมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,994 คน มี 668 ครัวเรือน รายได้โดยเ©ลี่ยประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ชาวบ้านบางโรงส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีที่เรียบง่ายตามแบบแผนของชาวมุสลิม

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพหลัก คือ ทำสวน ยางพาราและรับจ้าง รองลงมาคือประมงพื้นบ้านและค้าขาย

ban_bangrong_30

ban_bangrong_34

จากการที่ได้มานั่งเรือสัมผัสบรรยากาศของป่าชายเลน อำเภอบางโรง ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมง การเลี้ยงปลาในกระชัง มีทั้ง ปลาเก๋า ปลากระพง และอีกมากมาย และการใช้ชีวิตของชาวเลที่อาศัยอยู่กับป่าชายเลน ระบบนิเวศแหล่งเรียนรู้และศึกษาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภูเก็ต เมื่อได้มาเห็นการดำเนินชีวิตของชาวบ้านบางโรงแห่งนี้ที่อาศัยอยู่กับ ธรรมชาติ โดยไม่ทำลายระบบนิเวศของป่าชายเลนแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูป่าชายเลนให้สมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้ศึกษา ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้เรียนรู้และสัมผัสกับคำสุภาษิตไทยที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า” ไม่มีธรรมชาติ ผู้คนก็อยู่ไม่ได้ ชาวบ้านบางโรงเห็นถึงสัจธรรมในข้อนี้ จึงได้ริเริ่มสร้างโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางโรง” ขึ้นมา นั้นเอง

จากการมาเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านบางโรงแห่งนี้พบ ว่า แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนยังมีอยู่อีกมากนักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบ ตัวเรานั้น เราต้องเรียนรู้อยู่กับมันครับ ไม่ใช่ทำลายธรรมชาติอย่างเช่นทุกวันนี้ ชาวบ้านบางโรงเป็นอีกหนึ่ง ตำบลที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติได้เสมอ

ban_bangrong_32

ban_bangrong_33

เชิญแสดงความคิดเห็น