ชุมชนจีนบ้านนาบอน

0

ชุมชนจีนบ้านนาบอน …จีนฮกกิวจากเสื่อผืนหมอนใบ

เป็นเวลากว่า 83 ปีที่ชาวจีนฮกจิว ที่มีถิ่นฐานเดิม ณ นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน เดินทางอพยพจากประเทศจีนมารับจ้างทำเกษตรกรรมในเมืองซิเทียวัน (Sitiawan) รัฐรเประ (Perak) ประเทศมาเลเซียประมาณปี พ.ศ.2444 ก่อนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ.2473 โดยจับจองพื้นที่ทำสวนยางพาราในอำเภอนาบอน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นชาวจีนกลุ่มท้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานชุมชนในประเทศไทย จากเสื่อผืนหมอนใบมาสู่ความยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน

วิถีชุมชนที่ผูกพันอยู่กับการทำสวนยางพารา มีการสานสัมพันธ์กับชาวจีนชุมชนใกล้เคียงผ่านการแต่งงาน มีการตั้งสมาคมจุงซันเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน มีการตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาในชุมชน และต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐไทยที่มีต่อชาวจีนในประเทศภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 โดยเฉพาะการใช้นโยบายชาตินิยมสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ส่วนทางวัฒนธรรมประเพณีชาวจีนฮกจิวในอำเภอนาบอนมีวัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับชาวจีนกลุ่มสำเนียงอื่น ๆ ในสังคมไทย แต่ก็มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อแตกต่างคือการเคารพศพด้วยหมูย่างทั้งตัว และมีงานเทศกาลประจำท้องถิ่นวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นโดยมีอาหารหลายอย่างที่แตกต่างจากชาวจีนกลุ่มอื่น ๆ เช่น ขนมก่งเปียน

เชิญแสดงความคิดเห็น