ประเทศไทย

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนคาบสมุทรอินโดไทย มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและสหภาพพม่า และทิศเหนือติดกับสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่หาดทราย ชายฝั่งทะเล หมู่เกาะ ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง จนถึงยอดเขาสูงถึง 2,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณเขตศูนย์สูตร ป่าไม้จึงมีสภาพแบบป่าเขตร้อน ซึ่งจัดเป็นแหล่งพันธุกรรมที่หลากหลายที่สุด และเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่ามหาศาลของโลก สังคมป่าเขตร้อนของไทยประกอบด้วยป่าดิบและป่าผลัดใบชนิดต่างๆ เชื่อมต่อระหว่างป่าเขตร้อนชื้นอย่างแท้จริงของประเทศมาเลเซีย และป่าดิบแล้งซึ่งปรากฏส่วนใหญ่ในประเทศไทย ลาว พม่า และเขมร ทำให้ประเทศไทยมีพรรณไม้ที่มีค่าของสังคมป่าทั้ง 2 ประเภทเป็นจำนวนมาก เช่น พรรณไม้ในวงศ์ไม้ยางที่มีอยู่มากกว่า 50 ชนิด ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่ปรากฏเฉพาะในภูมิภาคนี้เท่านั้น

สำหรับสัตว์ป่านั้น แม้ในปัจจุบันนี้จำนวนจะลดน้อยลงไปมากแล้ว แต่ผืนป่าอนุรักษ์ของไทยหลายแห่งก็ยังมีสัตว์ป่าชุกชุมอยู่ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และผืนป่าฮาลา-บาลาทางภาคใต้ เป็นต้น และจากความสมบูรณ์ของผืนป่า ทำให้ประเทศไทยมีแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยพันธุ์สัตว์น้ำมากมาย มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำและลำคลองอยู่มากมายแทบทุกภูมิภาค อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำและเขื่อนอีกหลายแห่งด้วย

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตรของท้องทะเลไทย ยังมีน้ำทะเลที่สวยใส สะอาด หาดทรายขาวละเอียด มีทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์สวยงาม มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมีแนวปะการังขนาดใหญ่ที่มีสภาพสมบูรณ์ และงดงามโด่งดังติดอันดับโลก มีจุดดำน้ำตื้นและจุดดำน้ำลึกที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่ง ทั้งในฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทย รวมทั้งมีเกาะใหญ่น้อยเป็นจำนวนมาก ให้เดินทางท่องเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปี โดยมีฤดูท่องเที่ยวผลัดกันฝั่งละ 6 เดือน

กรุงเทพมหานคร เป็นนครหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก ด้วยความสวยงามแบบผสมผสานทั้งความทันสมัย และความงดงามของสถาปัตยกรรมแห่งอดีตที่หลอมรวมกันเอาไว้ เริ่มต้นการเดินทางเอาฤกษ์เอาชัย ไม่ไกลจาก “เกาะรัตนโกสินทร์” กันก่อนครับ แล้วค่อยเที่ยวที่อื่นๆ ของไทย

[cat2 cid=”1″ h=”620px”]

อาหารไทย

อาหารไทยเป็นการผสมผสานรสชาติความหวาน ความเผ็ด ความเปรี้ยว ความขมและความเค็ม ส่วนประกอบซึ่งมักจะใช้ในการปรุงอาหารไทย รวมไปถึง กระเทียม พริก น้ำมะนาว และน้ำปลา และวัตถุดิบสำคัญของอาหารในประเทศไทย คือ ข้าว โดยมีข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเป็นพื้น มีคุณลักษณะพิเศษ คือ ให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และให้สรรพคุณทางยาและสมุนไพร ตามสถิติพบว่า ชาวไทยรับประทานข้าวขาวมากกว่า 100 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของคนไทย คือ น้ำพริกปลาทู พร้อมกับเครื่องเคียงที่จัดมาเป็นชุด ส่วนอาหารที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั้นคือต้มยำกุ้ง เมื่อ พ.ศ. 2554 เว็บไซต์ CNNGO ได้จัดอันดับ 50 เมนูอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกโดยการลงคะแนนเสียงทางเฟซบุ๊ก ปรากฏว่า แกงมัสมั่นได้รับเลือกให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ที่ตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใตติดอาวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพมา และทิศเหนือติดกับประเทศพมาและประเทศลาว โดยมีแมน้ำโขงกั้นเปนบางชวง

พื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

ประชากร : 64.7 ลานคน (2551)

ภูมิอากาศ : เปนแบบเขตรอน อากาศรอนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเปนฤดูรอน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเปนฤดูฝน สวนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแหงและหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนฤดูหนาว ยกเวนภาคใตที่มีอากาศรอนชื้นตลอดทั้งปจึงมีแคสองฤดูคือฤดูรอนกับฤดูฝน

ภาษา : ภาษาไทยเปนภาษาราชการ

ศาสนา : ประมาณรอยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเปนศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย แมวายังจะไมมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็ตาม  ศาสนาอิสลามประมาณรอยละ 4 ซึ่งสวนใหญเปนชาวไทยทางภาคใตตอนลาง  ศาสนาคริสตและศาสนาอื่นประมาณรอยละ 1

สกุลเงิน : บาท (Baht : THB)

ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 * พระมหากษัตริย คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช

บรมนาถบพิตร (His Majesty King Bhumibol Adulyadej)

นายกรัฐมนตรีของไทย

1.พระยามโนปกรณ์นิติธาดา พ.ศ.2475
2.พระยาพหลพลพยุหเสนา พ.ศ.2476
3.จอมพลป. พิบูลสงคราม พ.ศ.2481
4.พ.ต.ควง อภัยวงศ์ พ.ศ.2487
5.นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ.2488
6.ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พ.ศ.2488
7.นายปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.2489
8.พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ.ศ.2490
9.นายพจน์ สารสิน พ.ศ.2500
10.จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ.2500
11.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ.2502
12.นายสัญญา ธรรมศักดิ์ พ.ศ.2517
13.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช พ.ศ.2518
14.นายธานินทร์ กรัยวิเชียร พ.ศ.2519
15.พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พ.ศ.2520
16.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ.2526
17.พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ พ.ศ.2531
18.นายอานันท์ ปันยารชุน พ.ศ.2534
19.พล.อ.สุจินดา คราประยูร พ.ศ.2535
20.นายชวน หลีกภัย พ.ศ.2535
21.นายบรรหาร ศิลปอาชา พ.ศ.2538
22.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ.2539
23.พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ.2544
24.พลเอกสุรยุทธิ์ จุลานนท์ พ.ศ.2549
25.นาย สมัคร สุนทรเวช พ.ศ.2551
26.นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ.ศ.2551
27.นาย อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2551
28.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ.2554

ดาวโหลดข้อมูลประเทศไทยอย่างละเอียดคลิกครับ

ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf

เชิญแสดงความคิดเห็น