หน้าแรก แท็ก Visa

แท็ก: visa

ไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่เราสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า 1. กัมพูชา (14วัน) 2. เกาหลีใต้ (90วัน) 3. ชิลี (90วัน) 4. เซเชลส์ (30วัน) 5. ตุรกี (30วัน) 6. บราซิล (90วัน) 7. บรูไน (14วัน) 8. บาห์เรน (15วัน) 9. เปรู (90วัน) 10. ฟิลิปปินส์ (21วัน) 11. มองโกเลีย (30วัน) 12. มัลดีฟส์...

วีซ่าอินโดนีเซีย

พลเมืองของทุกประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย วีซ่าท่องเที่ยวมีอายุ 30 วันและสามารถยื่นขอวีซ่าได้ในทันทีที่เดินทางมาถึงพร้อมค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว ทั้งนี้พลเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับการยกเว้นจากค่าใช้จ่ายนี้ ควรตรวจสอบหนังสือเดินทางให้แน่ใจว่ายังมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย วีซ่าอินโดนีเซีย (Indonesia Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ ที่ตั้ง : 600-602  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ พญาไท กทม. 10400 Tel. : 02-252-3135-40 Fax. : 02-255-1267, 02-259-4871 E-mail. : - เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์...

การยื่นขอวีซ่า

การขอวีซ่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศฟิลิปปินส์ในกรณีที่อยู่ไม่เกิน 21 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่เกิน 21 วัน สามารถติดต่อขอทำวีซ่าได้ที่: สถานทูตฟิลิปปินส์ 760 ถนน สุขุมวิท กทม. 10110 โทร: 02-260-6243, 02-260-6245 แฟ๊กซ์: 02-260-6244 ***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** ***ผู้เดินทางจะต้องไปกรอกฟอร์มวีซ่าที่สถานฑูต 3 ชุด*** เอกสารในการยื่นขอวีซ่า วีซ่าธุรกิจ จดหมายรับรองการทำงาน จดหมายเชิญ รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6...

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศบรูไน

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศบรูไนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ 14 วัน ถ้าต้องการอยู่มากกว่า 14 วัน ต้องขอวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้ - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี) - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน -...

วีซ่าเวียดนาม (Vietnam Visa)

วีซ่าเวียดนาม (Vietnam Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ ที่ตั้ง : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 Tel. : 02-251-7202, 02-251-5836-8, 02-251-3552, 02-650-8979 Ext. 112,115,116 Fax. : 02-251-7201, 02-251-7203 E-mail. : vnemb.th@mofa.gov.vn เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ -...

สถานทูตมาเลเซียและวีซ่า

วีซ่ามาเลเซีย (Malaysia Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ ที่ตั้ง : 33-35 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพ 10120 Tel. : 02-629-6800, 02-679-2190-9 Fax. : 02-679-2208 E-mail. : - เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต เวลายื่นวีซ่า : 9.00-11.00 น. เวลารับวีซ่า : 14.00-16.00...

อัพเดทเรื่องเที่ยว