หน้าแรก แท็ก คู่มือเที่ยวลาว

แท็ก: คู่มือเที่ยวลาว

ฮีต 12 ครอง 14

รู้จักกับ “ฮีต 12 ครอง 14” ของคนลาว ประเทศลาวเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ซึ่งในแต่ละชนเผ่าก็มีความเชื่อ และประเพณีที่แตกต่างกัน สำหรับ “ฮีต 12 ครอง 14” นี้ถือเป็นความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าลาวลุ่ม ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ “ฮีตสิบสอง” คำว่า “ฮีต” มาจากคำว่า “จารีตประเพณี” หรือสิ่งที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนคำว่า “สิบสอง” หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือนในรอบหนึ่งปี ดังนั้นความหมายโดยรวมๆ จึงหมายถึง งานบุญประเพณีในแต่ละเดือนของชาวลาวลุ่ม ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งโบราณ จุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับ...

เกร็ดควรรู้สำหรับการขับขี่รถในประเทศลาว

เกร็ดควรรู้สำหรับการขับขี่รถในประเทศลาว ประเทศลาวนั้นขับขี่สวนกันเลนซ้ายครับ  และรถภายในประเทศทุกคันจะขับพวงมาลัยซ้าย หากนำรถสวนตัวไปควรใช้ความระมัดระวัง ปรับตัวให้คุ้นเคยก่อน แต่กฎจราจร และรูปป้ายสัญญาณต่างๆ ในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามระบบของสากล  ตามเส้นทางต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีการจำกัดความเร็วเช่น หากวิ่งในเขตที่เป็นชุมชน แขวง (จังหวัด) เมือง (อำเภอ) บ้าน (หมู่บ้าน) จะจำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ ชั่วโมง หากเป็นเส้นทางหลวงระหว่างแขวงต่อแขวง, เมืองต่อเมือง หรือบ้านต่อบ้าน จะจำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน 80...

ข้อควรรู้ก่อนไป เที่ยวลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือเรียกสั้นๆ แบบคุ้นปากว่า ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยในหมู่คนไทยอย่างพวกเรา แม้ภาษาและวัฒนธรรมบ้านเราบ้านเขาจะใกล้เคียงกัน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถเดินเข้าออกประเทศเขาได้อย่างย่ามใจ บางอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจได้เข้าไปนอนเล่นในคุกลาวแบบฟรีๆ ศึกษาไว้บ้างก็ดี ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว ประเทศไทยเราสามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ได้ที่ด่านพรมแดน 5 จังหวัด ดังนี้ 1. จังหวัดเชียงราย (เชียงของ – ห้วยทราย) 2. จังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – นครหลวงเวียงจันทน์) 3. จังหวัดนครพนม – ท่าแขก 4. จังหวัดมุกดาหาร – สะหวันนะเขต 5. จังหวัดอุบลราชธานี (ด่านช่องเม็ก – วังเต่า) ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวลาว บุคคลที่ถือสัญชาติไทย สามารถเดินทางไป สปป.ลาว ได้โดย 1. หนังสือเดินทาง (Passport) สามารถเดินทางเข้า- ออก...

เทศกาลงานฉลอง ประเทศลาว

ปีใหมลาว ปใหมลาวซึ่งตรงกับสงกรานตของไทยเปนเทศกาลสำคัญประจำปและเปนวันหยุดยาวระหวางวันที่ 14-16 เมษายนประกอบดวยวันสังขารลวง วันเนา และวันสังขารขึ้น หากในปใดมีเดือนแปด 2 ครั้งวันสังขารลวงจะเริ่มวันที่ 13 เมษายน และมีวันเนา 2 วันในวันที่ 14และ 15 เมษายน     -วันสังขารลวงเปนวันทำความสะอาดบานเรือนเพื่อปดกวาดสิ่งไมดีในปที่ผานมาออกไปและเตรียมรับสิ่งใหมเขามา     -วันเนาเปนวันครอบครัวที่ญาติพี่นองจะมารวมตัวกันเพื่อบายศรีสูขวัญผูอาวุโส     -วันสังขารขึ้นเปนวันขึ้นปใหม มีการบายศรีสูขวัญและใหพรซึ่งกันและกัน ผูคนจะสรงน้ำพระมากกวาสองวันกอน เขาพรรษา ในชวงเขาพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแตวันขึ้น...

การเดินทางไป สปป.ลาว

การเดินทางไป สปป.ลาว เปนการเดินทางไปตางประเทศ ตองมีเอกสารเดินทางที่ถูกตอง ไดแก หนังสือเดินทางหรือบัตรผานแดน มิฉะนั้นจะเปนการลักลอบเขาเมือง 1. เอกสารประจำตัว 1.1 หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางตองมีอายุไมนอยกวา 6 เดือน สามารถเดินทางไปเที่ยว สปป.ลาว ไดโดยไมตองขอวีซา พำนักไดครั้งละไมเกิน 30 วัน 1.2 บัตรผานแดน หากไมมีหนังสือเดินทาง สามารถใชบัตรผานแดน ซึ่งขอทำไดที่ ที่วาการอำเภอที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว...

ไขประตูสู่ลาว

ไทยและลาวสนิทเหมือนญาติมิตร ผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงมีสายสัมพันธ์ฉันพี่น้องมาแต่โบราณกาล เหมือนดั่งคำพูดที่ชาวไทย และชาวลาวพูดกันมาแต่เก่าก่อนว่าข้ามโขง “ ไปเอาพริกที่บ้านเหนือ ไปเอาเกลือที่บ้านใต้ ” ยุคสมัยแม้เปลี่ยนไป แต่ความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันยังดำรงคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ประเทศ ลาวก็อยู่ใกล้เสียจนคนไทย ทั่วไปอาจมองข้าม และอาจลืมที่จะทำความรู้จักประเทศลาวอย่างรอบด้าน และลึกซึ้ง บ่อยครั้งที่คนไทยรับรู้ภาพลักษณ์ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดแห่งนี้อย่างน่าแปลกใจ   การทำความรู้จักประเทศใดประเทศหนึ่งให้ได้ดีที่สุด คือการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ด้วยการเดินทางไปเยือนและมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ชื่อคู่มือ “ ไขประตูสู่ลาว ”...

อัพเดทเรื่องเที่ยว