หน้าแรก แท็ก โครงการพัฒนาคุณธรรม

แท็ก: โครงการพัฒนาคุณธรรม

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการเจริญภาวนาในแนวทาง “ระลึกรู้สึกใจ”

งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการเจริญภาวนา ในแนวทาง “ระลึกรู้สึกใจ” เพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความเพียร ความอดทน มีความเสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ ด้วยการฝึกปฏิบัติการเจริญภาวนาในแนวทาง “ระลึกรู้สึกใจ” สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี  ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อรนุช หลิมประเสริฐ พร้อมคณะวิทยากร ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องเรียน CE 07208 อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา    ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว