หน้าแรก แท็ก โกด๋ง

แท็ก: โกด๋ง

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

ไหว้พระ วัดในรัชกาลที่ 6  พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต ประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาช้านาน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิ่นทั้งหมด วัดแห่งนี้สร้างความ ปิติยินดีแก่เราชาวไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  เพราะ วัดบวรนิเวศวิหาร แห่งนี้ เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  4  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  5  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  7  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  รัชการที่  9 ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว