หน้าแรก แท็ก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี

แท็ก: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำ เพื่อนำน้ำไปใช้ในการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค บนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ในเขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี รวมทั้งจังหวัดต่างๆทางตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ความเป็นมาของโครงการ ในพ.ศ.2508 กรมชลประทานได้ศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักครั้งแรก แต่เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ค่าใช้จ่ายสูง จึงได้ระงับฝดครงการไว้ก่อน ต่อมา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนุ่มน้ำป่าสักอย่างจริงจังเร่งด่วน เพื่อแก้ไบปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูก ในเขตลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ตลอดจนบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในวันที่ 3...

อัพเดทเรื่องเที่ยว