หน้าแรก แท็ก อาหารลาว

แท็ก: อาหารลาว

กองทัพเดินด้วยทอง อาหารในประเทศลาว

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยวามาเมืองลาวแลวมีอะไรใหรับประทานบาง มีแตสมตำไกยางหรือเปลา ซึ่งอันที่จริงแลวนครหลวงเวียงจันทนมีอาหารหลากหลายใหเลือกรับประทาน ทั้งอาหารพื้นเมืองแบบลาวแท ๆ อาหารไทยสำหรับคนที่คิดถึงบาน อาหารฝรั่งเศส อาหารญี่ปุน อาหารเวียดนาม (มีราน “เฝอ” หรือกวยเตี๋ยวรสเยี่ยมใหทานสามารถลองชิมแทบทุกหัวถนน) รวมทั้งรานเบเกอรี่สำหรับนั่งพักผอนสบายๆ ซึ่งรับประกันวาหากไดชิมแลวจะตอง “แซบ” (อรอย) แนนอน อาหารลาวและไทย 1. ตำหนักลาว ถนน 23 สิงหา (ขางศูนยบริการโตโยตา)...

อัพเดทเรื่องเที่ยว