หน้าแรก แท็ก สินค้า

แท็ก: สินค้า

สินค้าส่งออกหลัก มาเลเซีย

มูลค่าส่งออกของมาเลเซีย จำแนกรายสินค้า ปี 2547-50 2547 2548 2549 2550 (9M) 1. อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน 63,548.2 69,896.7 76,608.6 56,694.6 % +,- 14.4 10.0 9.6 -0.4 2. น้ำมันปาล์ม 6,238.0 6,318.2 7,375.8 7,851.4 % +,- 12.6 1.3 16.7 39.7 3. น้ำมันดิบ 5,726.9 7,752.7 8,610.7 6,226.1 % +,- 39.0 35.4 11.1 -5.2 4.  ก๊าซธรรมชาติ 4,494.4 5,489.9 6,348.2 5,508.2 % +,- 28.1 22.1 15.6 20.9 5. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 3,173.5 3,995.4 5,189.4 3,898.6 % +,- 45.8 25.9 29.9 -2.7 6. เครื่องมือแพทย์ 2,031.6 2,388.3 2,851.3 2,295.2 % +,- 37.5 17.6 19.4 6.5 7. ยางพารา 1,367.7 1,528.0 2,245.0 1,560.0 % +,- 45.1 11.7 46.9 -10.0 8. ถุงมือยาง 1,068.0 1,189.0 1,467.6 1,271.7 % +,- 19.1 11.3 23.4 18.4 9. อุปกรณ์ทำความเย็นและร้อน 846.0 1,033.8 1,131.3 1,187.0 % +,- 34.1 22.2 9.4 34.3 10. อัญมณี 779.4 954.2 1,056.0 1,161.1 % +,- 61.1 22.4 10.7 59.5 รวม 126,511.0 141,289.0 160,569.0 127,659.0 % +,- 20.5 11.7 13.6 7.2      ที่มา : Department of Statistics, Malaysia (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)   เมื่อมองดูรายการสินค้าส่งออกของประเทศมาเลเซีย นับตั้งแต่ปี 2547-2550 อันดับที่หนึ่งยังคงคงเป็นเป็นประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์...

อัพเดทเรื่องเที่ยว