หน้าแรก แท็ก สถานฑูตไทยในลาว

แท็ก: สถานฑูตไทยในลาว

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

บนถนนไกสอน พมวิหาน บริเวณไมไกลจากประตูชัย สัญลักษณสำคัญของนครหลวงเวียงจันทนนัก หากทานเห็นธงไทย โบกสะบัดอยูภายในรั้วที่ดูรมรื่นครึ้มตาดวยตนไมนอยใหญ แสดงวาทานไดมาถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทนแลว กวาจะถึงวันนี้ ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2493 รัฐบาลไทยไดสงผูแทนมาประจำการที่เวียงจันทนเปนครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2494 โดยแรกเริ่มมีสถานะเปนสถานกงสุล จากนั้นในป 2496 และในป 2498 จึงไดรับการยกฐานะเปนสถานอัครราชทูต และสถานเอกอัครราชทูต ตามลำดับ โดยมีพลจัตวา สมัย...

อัพเดทเรื่องเที่ยว