หน้าแรก แท็ก วีซ่า

แท็ก: วีซ่า

การขอวีซ่าสิงคโปร์(Singapore Visa)

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ VISA นักเรียนของประเทศสิงคโปร์ มีดังนี้  1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. กรอกแบบฟอร์ม (Form16, V36, และ V39S) อย่างละ 2 ชุด 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ 5. กรอกแบบฟอร์ม (V36A) ให้ครบถ้วน และ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว