หน้าแรก แท็ก รัชกาลที่ 7

แท็ก: รัชกาลที่ 7

เรียนรู้ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูเอเซียดอทคอม พาเดินเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เดินบนถนนชิลล์ๆ ที่ชื่อว่า ถนนราชดำเนิน ถนนเส้นสำคัญของเมืองไทย ที่แม้ว่าหลายคนจะไม่เคยไป แต่ต้องได้ยินชื่อ “ถนนราชดำเนิน" ด้วยเป็นเส้นทางแห่งการเดินทางไปยังพระราชวังต่างๆ สถานที่สำคัญมากๆ ภายในเกาะรัตนโกสินทร์อันเป็นสถานที่อันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมาย วันนี้เราพาเพื่อนๆ มาเยือนพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร อยู่ที่อาคารอนุรักษ์กรมโยธาธิการเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ มาชมความเป็นมาของประวัติศาตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกันค่ะ ประวัติความเป็นมา ศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิรวบรวมและจัดหาเอกสารจดหมายเหตุ จากแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินโครงการศึกษาวิจัยชั้นต้น โดยมีศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาเป็นสถานที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองไทยแก่นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าทุกหลักสูตร...

ชมสมบัติศิลป์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ดูเอเซียพาพื่อนๆมาชมแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และศึกษาพัฒนาการการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ผ่านห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรฯ และศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษาที่รวบรวมภาพยนต์ส่วนพระองค์สำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ เอกสารประวัติศาสตร์ หนังสือ ไมโครฟิล์ม และสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกันที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อมูลของอาคาร พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถาบันพระปกเกล้าได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ มาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารอนุรักษ์ ๓ ชั้น...

อัพเดทเรื่องเที่ยว