หน้าแรก แท็ก มหาวิทยาลัยพะเยา

แท็ก: มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตม.พะเยา ได้รับรางวัลออกแบบเซตของเล่นก่อนนอน

นายจตุรพล วงศ์สารสิน นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “การออกแบบเซตของเล่นก่อนนอน สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี” ในงานแสดงนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

ม.พะเยา ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี และผู้บริหาร เยี่ยมชมการตรวจสุขภาพบุคลากร และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ที่ให้บริการการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะฯ ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  ม.พะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ...

ม.พะเยา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ ประทานจากสมเด็จพระวันรัต เพื่อบรรจุในพระเกศ พระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ...

นิสิตคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นิสิตคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพีวิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ น.ส.ขนิษฐา วังขวาน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...

นิสิตมพ.คว้ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

นางสาวขนิษฐา วังขวาน นายธีระเชษฐ์ แก้วกำเนิด และนายสุโชติ เทียนรุ่งสวัสดิ์ นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ระดับอุดมศึกษา)เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2558 รอบคัดเลือก ประจำภาค 5 โดยการแข่งขันดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เปิดสอนนิติศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ทีม สำหรับตัวแทนนิสิตทีมมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้รับสิทธิในฐานะอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนบนและเป็นตัวแทนของภาค 5 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

นิสิต มพ.คว้ารางวัล ประกวดบทละครเวทีขนาดสั้น โครงการ “บทคิดดี” เรื่อง “วลี”

เมื่อเร็วๆ น้องๆ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลจากการประกวดบทละครเวทีประเภทประชาชนทั่วไป เรื่อง “วลี” จากการประกวดบทละครเวทีขนาดสั้น ในโครงการ "บทคิดดี" เรื่อง "วลี" จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับน้องๆ นิสิตกลุ่มนี้ประกอบด้วย นางสาวสุรีย์กร ปิ่นแก้ว  นางสาวศิริวรา ค้าสม นางสาวศิวาภรณ์ ภู่น้อย นายอภิสิทธิ์ สุภาเมสิทธิ์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่...

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการเจริญภาวนาในแนวทาง “ระลึกรู้สึกใจ”

งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการเจริญภาวนา ในแนวทาง “ระลึกรู้สึกใจ” เพื่อให้นิสิตเป็นผู้มีความเพียร ความอดทน มีความเสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่และอาจารย์ ด้วยการฝึกปฏิบัติการเจริญภาวนาในแนวทาง “ระลึกรู้สึกใจ” สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมี  ดร.พรชัย นุชสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อรนุช หลิมประเสริฐ พร้อมคณะวิทยากร ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องเรียน CE 07208 อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา    ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว