หน้าแรก แท็ก พระแก้วขาว

แท็ก: พระแก้วขาว

พระแก้วขาว วัดเชียงมั่น

ทางเข้าวัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่น วัดที่เก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่มานาน เป็นวัดแรกและพระอารามหลวงแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเขตเมืองเชียงใหม่ ถือได้ว่ามีความสำคัญสำหรับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง เมื่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1839 พระองค์ทรงยกพระตําหนักที่ประทับชื่อ ตําหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอารามใหม่ชื่อว่า วัดเชียงมั่น วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่นอกจากวัดเชียงมั่นจะมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของ เมืองเชียงใหม่ เมื่อถึงเทศกาลสลากภัตร หรือ ทานก๋วยสลาก จะมีการทานก๋วยสลากที่วัดนี้ก่อนแล้วจึงจะทำที่วัดอื่นๆ ต่อไป วัดเชียงมั่น ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพญามังรายอีกด้วย นอกจากนี้...

อัพเดทเรื่องเที่ยว