หน้าแรก แท็ก บ้านนาบอน

แท็ก: บ้านนาบอน

ชุมชนจีนบ้านนาบอน

ชุมชนจีนบ้านนาบอน ...จีนฮกกิวจากเสื่อผืนหมอนใบ เป็นเวลากว่า 83 ปีที่ชาวจีนฮกจิว ที่มีถิ่นฐานเดิม ณ นครฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน เดินทางอพยพจากประเทศจีนมารับจ้างทำเกษตรกรรมในเมืองซิเทียวัน (Sitiawan) รัฐรเประ (Perak) ประเทศมาเลเซียประมาณปี พ.ศ.2444 ก่อนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ.2473 โดยจับจองพื้นที่ทำสวนยางพาราในอำเภอนาบอน ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นชาวจีนกลุ่มท้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานชุมชนในประเทศไทย จากเสื่อผืนหมอนใบมาสู่ความยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน วิถีชุมชนที่ผูกพันอยู่กับการทำสวนยางพารา มีการสานสัมพันธ์กับชาวจีนชุมชนใกล้เคียงผ่านการแต่งงาน มีการตั้งสมาคมจุงซันเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน มีการตั้งโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาในชุมชน และต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐไทยที่มีต่อชาวจีนในประเทศภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง...

ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง

ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง หรือ ศาลแปะกง บ้านนาบอน ศาลเจ้าฮกฮั้วเก็ง หรือ ศาลแปะกง เป็นศาลเจ้า ประเภทศาลเจ้าเอกชน โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐ ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวสันต์ ลีลารัศมีวงศ์เป็นผู้ปกครองศาลเจ้า จากคำบอกเล่าของลูกหลานฮกจิว ในนาบอน (ทายาทรุ่นที่ ๒, ๓) เล่าว่าบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวจีนฮกจิวได้ย้ายมาจากอำเภอกู่เถียน และอำเภอหมิงฉิง จังหวัดฟุโจว ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของมลฑลฮกเกี้ยน ชาวจีนฮกจิวต่างจากชาวจีนกลุ่มอื่น...

อัพเดทเรื่องเที่ยว