หน้าแรก แท็ก บุคคลสำคัญ

แท็ก: บุคคลสำคัญ

พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung )

พระเจ้าบุเรงนอง พม่าเรียกบะยินเนาว์ (Bayinnaung ) ในบทนิพนธ์ของกรมพระยาดำรงฯ ตั้งสมญานาม พระเจ้าบุเรงนองว่า The Conqueror of Ten Direction ผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศ เป็นเรื่องราวชีวิตของชายผู้หนึ่ง ที่ชื่อ "จะเด็ด" พ่อแม่ของจะเด็ด เป็นคนยากจน ยังชีพด้วยการปาดตาลแต่จะเด็ด เป็นผู้มีบุญญาธิการที่จะได้เป็นกษัตริย์ ได้ครองเศวตฉัตรของพุกามประเทศ จึงวันหนึ่ง ขณะเมื่อยังเป็นทารก พ่อแม่ของจะเด็ดกำลังทำงาน...

บุคลสำคัญแต่ละชาติอาเซียน

ในแต่ละประเทศย่อมมีบุคคลสำคัญ ที่สร้างความดีงาม ความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศ เราลองมาดูกันว่าบุคคลสำคัญในประเทศต่างๆ ของอาเซียนเป็นอย่างไรบ้าง บุคลสำคัญของประเทศไทย *   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 จึงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์นานที่สุดในโลกที่มีพระชนม์ชีพอยู่ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพอันหลากหลายซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวโลก *  พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย์---- ได้รับการสดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรม เป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลาราม และมีผลงานปรากฏมากมายทั้งในรูปพระธรรมเทศนา และงานเขียน *   หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ปูชนียบุคคลของไทยที่เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเขียน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว