หน้าแรก แท็ก ความสัมพันธ์ไทยลาว

แท็ก: ความสัมพันธ์ไทยลาว

สถานที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ไทย-ลาว

โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว ตั้งอยูที่เมืองนาซายทอง หางจากนครหลวงเวียงจันทน 22 กิโลเมตร จึงเปนที่รูจักในอีกชื่อหนึ่งวา “โครงการ หลัก 22” เปน โครงการพัฒนาชนบทที่ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป.ลาว ไดขอพระราชทานความชวยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อป 2535 เพื่อเปนแบบอยางและสถานที่ที่จะถายทอดความรูวิชาการ และประสบการณดานการเกษตรใหแกชาวบาน โดยใหมีลักษณะเชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จในประเทศไทย โครงการไดเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 ปจจุบัน เปนสถานที่ใหบริการแกเจาหนาที่และประชาชนลาวดาน วิชาการเกษตรดานตางๆ...

อัพเดทเรื่องเที่ยว