หน้าแรก แท็ก การติดต่อสื่อสาร

แท็ก: การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารในประเทศลาว

1. โทรศัพท - สปป.ลาวมีผูใหบริการโทรศัพทมือถือ 4 เครือขาย ไดแก (1) M Phone (ลาวเทเลคอม) (2) ETL (3) TIGO (4) ลาวสตาร ผูที่นำโทรศัพทมือถือมาจากไทย สามารถซื้อซิมไดจากรานสะดวกซื้อหรือ รานขายของทั่วไป - เมื่อเปลี่ยนซิมโทรศัพทเปนหมายเลขของลาวแลว หากตองการโทรกลับไทยใหกดรหัส 00-66 ตามดวยหมายเลขในไทยโดยตัด 0 ตัวแรกออก...

อัพเดทเรื่องเที่ยว