จังหวัดตรัง

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

• ตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด
• ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ ๑๑๙ กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า ๔๖ เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง ๑๒ เกาะ อำเภอปะเหลียน ๑๓ เกาะ และอำเภอสิเกา ๒๑ เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปี
• ตรัง มีพื้นที่รวม ๔,๙๔๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดกับอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอคลองท่อม
• ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสตูลและมหาสมุทรอินเดีย
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพัทลุง
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดกระบี่และมหาสมุทรอินเดีย

การเดินทาง

• รถยนต์
๑. ทางหลวงหมายเลข ๔ กรุงเทพฯ-ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข ๔๑ สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง ๘๒๘ กิโลเมตร
๒. ทางหลวงหมายเลข ๔ กรุงเทพฯ-ชุมพร แยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง ๑,๐๒๐ กิโลเมตร
• รถไฟ มีรถเร็วและรถด่วนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตรังทุกวัน ระยะทาง ๘๗๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑๕ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือสถานีรถไฟตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๑๒
• รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ กรุงเทพฯ – ตรังทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙ (รถปรับอากาศ) และโทร. ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๗-๘ (รถโดยสารธรรมดา) หรือ บริษัท ขนส่ง จังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๗๑๘
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดตรังทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ หรือ การบินไทย สาขาตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๙๒๓, ๐ ๗๕๒๑ ๘๐๖๖

อำเภอต่างๆในจังหวัดตรัง เมืองตรัง กันตัง ย่านตาขาว ปะเหลียน สิเกา ห้วยยอด วังวิเศษ นาโยง รัษฎา หาดสำราญ อำเภอเมืองตรัง(สาขาคลองเต็ง)

การคมนาคมภายในจังหวัด

• ในตัวเมืองตรังมีรถสามล้อเครื่อง หรือตุ๊กตุ๊ก บริการในเขตเทศบาล หากเดินทางติดต่อระหว่างอำเภอมีบริการรถประจำทาง และรถสองแถวเล็ก หรือเดินทางโดยรถตู้ซึ่งเช่าได้จากบริษัททัวร์ในตัวเมืองตรัง
• ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆ
อำเภอห้วยยอด ๒๘ กิโลเมตร
อำเภอกันตัง ๒๔ กิโลเมตร
อำเภอย่านตาขาว ๒๓ กิโลเมตร
อำเภอปะเหลียน ๔๗ กิโลเมตร
อำเภอสิเกา ๓๓ กิโลเมตร
อำเภอวังวิเศษ ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอนาโยง ๑๐ กิโลเมตร
อำเภอรัษฎา ๔๗ กิโลเมตร
อำเภอหาดสำราญ ๔๕ กิโลเมตร
• การเดินทางจากตรังไปจังหวัดใกล้เคียง
มีบริการรถโดยสารประจำทาง และรถยนต์รับจ้างจากตัวเมืองตรังไปจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่
ตรัง-นครศรีธรรมราช ๑๒๓ กิโลเมตร
ตรัง-สตูล ๑๓๔ กิโลเมตร
ตรัง-พัทลุง ๕๖ กิโลเมตร
ตรัง-กระบี่ ๑๓๑ กิโลเมตร
ตรัง-หาดใหญ่ ๑๔๘ กิโลเมตร
ตรัง-ภูเก็ต ๓๑๒ กิโลเมตร
ตรัง-พังงา ๒๒๑ กิโลเมตร
ตรัง-สุราษฎร์ธานี ๒๒๖ กิโลเมตร
ตรัง-ชุมพร ๓๗๘ กิโลเมตร
ตรัง-สงขลา ๑๗๖ กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดตรัง
โทร. 0 7521 8516, 0 7521 8960
สถานีตำรวจ
โทร. 0 7521 8019, 0 7521 1311
โรงพยาบาลตรัง
โทร. 0 7521 2241-3, 0 7521 8018
สถานีรถไฟ
โทร. 0 7521 8012 แผนกจองตั๋ว โทร. 0 7521 3082
สถานีขนส่ง
โทร. 0 7521 5718
ไปรษณีย์โทรเลข
โทร. 0 7521 8521, 0 7521 8361,
0 7521 8021
บริษัท การบินไทย จำกัด
โทร. 0 7521 8066, 0 7521 9923
สนามบิน โทร. 0 7521 0804
ท่าอากาศยานตรัง
โทร. 0 7521 8224, 0 7521 1150
หอการค้าจังหวัดตรัง
โทร. 0 7521 0238, 0 7522 5353
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
โทร. 0 7522 0232
ตรวจคนเข้าเมืองตรัง
โทร. 0 7525 1030
ตำรวจน้ำตรัง
โทร. 0 7525 1130
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
โทร. 0 7521 5580
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
โทร. 0 7423 2230, 0 7422 0376
ภาคใต้ เขต 1
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอกันตังถ้ำมรกต
Morakot Cave
(ตรัง)
 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปะเหลียน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิเกา
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอห้วยยอด
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดตรัง/map of TRANG

เชิญแสดงความคิดเห็น