โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ปั้นเด็กเก่ง ดี เรียนรู้ชุมชน ชูการเรียนการสอนแนว “ศิลปวิทยาศาสตร์”

0

สาธิตมพ. ปั้นเด็กดี4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เป็นสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนแนวศิลปวิทยาศาสตร์  รือLiberal Arts ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2554   ซึ่งการก่อตั้งโรงเรียนยุคเริ่มแรกมี รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรกจวบจนปัจจุบัน ภายใต้การสอนโดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

สาธิตมพ. ปั้นเด็กดี1

รศ.ดร.ชยันต์ เล่าว่าโรงเรียนสาธิตม.พะเยา จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามปณิธานของศ.(พิเศษ)ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีม.พะเยา ในการเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ

โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2555 เป็นครั้งแรก โดยใช้อาคารเรียนซึ่งเดิมเป็นอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เริ่มรับนักเรียนชั้นม.และม.4 ห้องละ 30 คน จนในขณะนี้ มีนักเรียนทั้งหมดเกือบ 400 คน และมีการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปี 2559 ก้าวสู่โรงเรียนที่มีการผลิตนักวิทย์รุ่นเยาว์

สาธิตมพ. ปั้นเด็กดี2 สาธิตมพ. ปั้นเด็กดี

ขณะนี้เรามีนักเรียนครบทุกช่วงชั้นและมีการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขึ้นในปีการศึกษา 2559 นี้ โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ม.พะเยาจะเป็นการจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ความสามารถด้านศิลปวิทยาศาสตร์ และทักษะทางภาษาในระดับสากล เพราะการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดนอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียกได้ว่า คิดเป็นปฏิบัติเป็น แต่การเรียนวิทยาศาสตร์ช่วยส่งเสริมความคิด การศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติคงไม่เพียงพอ ในการผลิตเด็กไทยให้เป็นคนเก่งและดี เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ด้านศิลปะควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านอารมณ์ สติ  เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์แบบ

การเรียนในห้องเรียน ไม่ใช่เพียงครูทำหน้าที่สอน แต่จะเน้นการเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้คิด  ศึกษาค้นคว้า ครูจะทำหน้าที่เพียงกระตุ้นให้นักเรียนคิด แนะนำ ภายใต้การบูรณาการเรียนการสอนที่นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังให้นักเรียนได้เรียนรู้ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

dr.chayan

ผอ.โรงเรียนสาธิตม.พะเยา เล่าต่อว่าโรงเรียนของเราตั้งอยู่ท่ามกลางคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จบระดับการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก เนื่องจากใช้บุคลากรร่วมกันคณะต่างๆ  ดังนั้น การเรียนการสอนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปเรียนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถไปใช้ห้องปฏิบัติการ หรืออุปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งโรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ทันที รวมถึงมีอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนภาษาต่างประเทศให้ได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาทำให้เข้าใจและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา โอบล้อมด้วยธรรมชาติ บรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ห้องสมุดที่ทันสมัย ประสบการณ์จากการเรียนในระดับอุดมศึกษา ความทันสมัยจากอุปกรณ์การเรียนการสอน และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของนักเรียน

ตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตในโรงเรียน นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคณาจารย์ มีแหล่งเรียนรู้มากมาย ทุกคณะนักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ นอกจากนั้น ทางโรงเรียนพยายามส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา โดยนักเรียนทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น และทำกิจกรรมของโรงเรียน  โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ลงพื้นที่เรียนรู้ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาในชุมชน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากภาคเหนือ การที่พวกเขาได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน จะทำให้เขาเข้าใจถึงปัญหา และมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ รักชุมชนของตนเอง เป็นการปลูกฝังให้เด็กเป็นทั้งคนเก่งทางด้านวิชาการ มีความรู้และรู้จักนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

สาธิตมพ. ปั้นเด็กดี3

ในปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)  ซึ่งทาง รศ.ดร.ชยันต์ กล่าวอีกว่าโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษานี้จะเป็นปีแรกที่เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่พร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฎิบัติการต่างๆ เปิดให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้หลักสูตรเป็นไปตามโครงการวมว.ส่งเสริมการผลิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะได้สนับสนุนทุนการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก โดยจะเปิดรับนักเรียน 30 คน ซึ่งนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ในเดือนกันยายน ตามระเบียบของโครงการวมว.

ต้นน้ำมีความสำคัญในระบบการศึกษา การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิตม.พะเยา จึงปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตเยาวชนของไทยให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ เพียบพร้อมไปทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และการรู้จักช่วยเหลือสังคม อยากรู้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน ศิลปะวิทยาศาสตร์เป็นเช่นไร บรรยากาศการเรียนการสอนจะอบอุ่น อัดแน่นไปด้วยแหล่งเรียนรู้ สนใจติดต่อสอบถาม Tel. 054-466-666  ต่อ 3832 3834 หรือดูรายละเอียด http://www.satit.up.ac.th

เชิญแสดงความคิดเห็น