นิสิตคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

0

นิสิตคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพีวิชาการ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ น.ส.ขนิษฐา วังขวาน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษาเนื่องในวันรพีวิชาการ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

การแข่งขันดังกล่าว มีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดสอนทางด้านนิติศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า 42 มหาวิทยาลัย ตลอดจนได้รับการยอมรับในแวดวงนักกฎหมายว่าเป็นสนามการแข่งขันที่วัดศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของนิสิต นักศึกษาที่เรียนกฎหมายว่าดีที่สุด ทั้งนี้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

นิสิตนิติศาสตร์ รับรางวัล1 นิสิตนิติศาสตร์ รับรางวัล2

เชิญแสดงความคิดเห็น