อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะฯ ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

0

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 
ม.พะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  อ.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนงานราชการจังหวัดพะเยา รวม 25 คน เข้าเยี่ยมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และเยี่ยมชมสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสนี้ จากนั้นอธิการบดีได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่

อธิการมพ.ต้อนรับผู้ว่า อธิการมพ.ต้อนรับผู้ว่า2 อธิการมพ.ต้อนรับผู้ว่า3jpg

เชิญแสดงความคิดเห็น