เขตอิรวดี

Ayeyarwadyตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนล่างของสหภาพพม่า ด้านเหนือติดกับมณฑลพะโค ด้านตะวันออกติดกับมณฑลพะโคและมณฑลย่างกุ้ง ด้านใต้และด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล ส่วนด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับรัฐยะไข่ มณฑลเอยาวดีมีพื้นที่ 13,567 ตารางไมล์ สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนชื้น โดยเดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายนและพฤษภาคม ขณะที่เดือนธันวาคมและมกราคมเป็นเดือนที่มีอากาศเย็นที่สุด ซึ่งด้านทางเหนือของมณฑลจะมีอากาศที่หนาวเย็นกว่าบริเวณอื่น ส่วนฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

เขตการปกครอง
มณฑลเอยาวดีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 อำเภอ ได้แก่ พะสิมหรือปะเตง (Pathein) ฮีงต่าดะ (Hinthada) มยอง-มยะ (Myaungmya) มะอูบีง (Maubin) และพยาโปง (Pyapon) ทั้งมณฑลมี 26 ตำบล ปะเตงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

ประชากร,ภาษาและศาสนา
มณฑลเอยาวดีมีประชากรมากกว่า 6.6 ล้านคน ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 466 คนต่อตารางไมล์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและกะเหรี่ยง บางส่วนเป็นชาวยะไข่ที่พบในแถบบริเวณชายฝั่งตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา รองลงมาเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์และมีบางส่วนเป็นชาวมุสลิม ส่วนใหญ่ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษากลาง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ทะเลสาบ Inyegyi ที่สวยงามและสงบรื่นรมย์ สามารถพบเห็นภาพการทำประมงของชาวพื้นเมือง นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักตากอากาศเช่นหาด Chaungtha ,หาด Ngwesaung และเกาะ Hainggyi เป็นต้น

อุตสาหกรรมที่สำคัญ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับประมงเช่นการผลิตปลา กุ้ง กะปิ ปลาแห้ง กุ้งแห้งและน้ำปลา มีโรงผลิตเกลืออยู่ที่ Ngaputaw และ Labutta พบการทำงานหัตถกรรมเช่นเครื่องปั้นดินเผา และการทอจักรสาน เป็นต้น ท่าเรือที่สำคัญคือท่าเรือ Pathein ซึ่งทั้งข้าว ไม้สัก และปูนซีเมนต์ ล้วนส่งออกจากท่าเรือนี้

วัฒนธรรมและประเพณี
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ งานไหว้พระเจดีย์ปะเตง มอตีงซูน และงานบูชาพระปยีด่อเปี่ยงที่เมืองสะลูน

เชิญแสดงความคิดเห็น