เขตย่างกุ้ง

MyanmarYangonอยู่บริเวณที่ราบภาคกลางค่อนไปทางใต้ ตั้งอยู่ในใจกลางของพม่า มีพรมแดนติดกับอ่าวเมาะตะมะ เขตปกครองหงสาวดีและเขตปกครองอิระวดี มีภูมิอาศร้อนชื้น  มีประชากรราว 5 ล้านคน เมืองหลวงของเขตปกครองนี้คือเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าด้วย   เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศย่างกุ้งเป็นที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรมศูนย์กลางธุรกิจการค้า ศูนย์กลางคมนาคม และที่สำคัญที่สุด พระเจดีย์ชะเวดากอง พระเจดีย์ทองคำสัญลักษณ์ประเทศพม่าก็อยู่ที่เขตปกครองย่างกุ้งนี้ด้วย  ทำให้เขตปกครองย่างกุ้งเป็นเขตที่มีความสำคัญที่สุดในพม่า

นอกเหนือไปจากพระเจดีย์ชะเวดากองแล้ว ย่างกุ้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ พระพุทธไสยาสน์เฉ้าทัตยี พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีพระพักตร์งดงามมาก  รวมไปถึงพระเจดีย์โบตาทอง ริมแม่น้ำย่างกุ้ง พระเจดีย์โบตาทองแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์คราวรับเสด็จพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ บริเวณพระเจดีย์ยังมี     เทพทันใจ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่ออธิษฐานขอพรจากท่านทั้งในเรื่องหน้าที่การงานและครอบครัว จะได้ผล  รวดเร็วทันใจ  พระเจดีย์กาบาเอ ประดิษฐานพระธาตุของพระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร พระเจดีย์ซะแวร์ดอว์ พระเจดีย์พระเขี้ยวแก้ว พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว

หากจะดูชีวิตของชาวเมียนมาร์ในปัจจุบัน คงต้องไปที่ตลาดโบโจ๊ก หรือสก๊อตมาร์เกต ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทับทิมและหยกพม่าอันลือชื่อ ไพลิน ไข่มุก หรือจะเป็นผ้านุ่ง ผ้าโสร่ง ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย เครื่องเงิน ไม้สัก ไม้หอมแกะสลักฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวย่างกุ้งประเทศพม่า

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon pagoda) 

ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อง 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 สร้างโดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีสองพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามา พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 เมื่อพระเจ้าพินยาอู ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมมาเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตรในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์นั้นได้รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมา

บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อมาถึงทางเข้า ให้เดินตามเข็มนาฬิกา ขึ้นอยู่กับดวงวันเกิดของผู้เข้าที่จะดูตาม 12 นักษัตร รอบๆพระเจดีย์ก็มีศาลเจ้าเล็กๆอยู่รายรอบ

 

พระเจดีย์ซูเล (ฺSule pagoda) 

ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง บริเวณแยกถนนเจดีย์ซูเลและ ถนนมหาบัณฑุละ เป็นเจดีย์ทองรูปโดม ทรงแปดเหลี่ยม สูง 48  เมตร ว่ากันว่า เจดีย์องค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ชาวอังกฤษเมื่่ือครั้งปกครองได้ใช้เป็นศูนย์กลางของการวางผังเมือง เมี่อมีการบูรณะใหม่ในปี 1880

 

พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye pagoda)

ตั้งอยู่ที่ถนนกาบาเอ คำว่ากาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถึง โลกแห่งสันติสุข สร้างขึ้นในปี 1952 เจดีย์แห่งนีเป็นที่รำลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ์ระดับโลก ครั้งที่ 6 ของพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954

 

วัดเจ้าทัตยี (Chauk Htat Gyi pagoda) 

ตั้งอยู่ที่ีถนนชเวกองเต็ง เมือตำเว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนสูง 6 ชั้น สร้างขึ้นในปี 1966 แทนองค์เดิมที่เคยสร้างขึ้นในปี 1907 โดยมีโครงเหล็กความยาว 65  เมตร กั้นและหลังคาคลุมถึง 6 ชั้น  พระนอนองค์นี้มีขนาดใหญ่กว่าพระนอนชเวตาเลียวที่เมืองหงสาวดี  รอบๆ องค์พระมีอุโบสถ ซึ่งมีพระสงฆ์จำวัดกว่า 600 องค์ ซึ่งพระเหล่านี้ได้ศึกษาพระไตรปิฎก

 

เจดีย์โบตาทาวน์(ฺBotahtaung pagoda) 

เจดีย์โบตาทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000นาย ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ

ครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบตาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคำแล้ว ยังมี พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้กระจก อยู่ใกล้ๆกับวิหารพระทองคำ และด้านซ้ายมื้อจะมีรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

 

สิเรียม(Syriam)

สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง ซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส
หลังจากหมดยุคอันเกรียงไกรของอาณาจักรหงสาวดี สิ้นบุญพระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์พม่าผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากบุเรงนองคือพระเจ้านันทบุเรง พระองค์ทรงอ่อนแอจนบรรดาประเทศราชประกาศแยกตัวเป็นอิสระ แม้กระทั่งกองทหารและชาวบ้านก็หลบลี้หนีหาย จนอาณาจักรหงสาวดีที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรแทบกลายเป็นเมืองร้าง กองทัพชาวยะไข่ จากรัฐอาระกัน ก็บุกเข้ามาปล้นสะดมแล้วเผาเมืองโดยง่าย พวกยะไข่มีกองทัพที่เข้มแข็งและยังมีทหารรับจ้างเป็นชาวโปรตุเกสที่เชี่ยวชาญการรบ เมื่อครั้นเคลื่อนพลมาหงสาวดีก็ตั้งกองทัพเรือที่เมืองสิเรียม ครั้นเสร็จศึกสงคราม ก็ปูนบำเหน็จให้ทหารรับจ้างโปรตุเกสชื่อฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต เป็นเจ้าเมืองสิเรียม ตั้งแต่นั้นมาเมืองสิเรียมก็เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลแทนหงสาวดี
ฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต ปกครองเมืองสิเรียม 13 ปี ได้ทำลายดินแดนพระพุทธศาสนา ยึดทรัพย์สินและบังคับให้ชาวเมืองสิเรียมเข้ารีตเป็นชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ทำลายรูปปั้นในศาสนาอื่น โดยเฉพาะวัดในพุทธศาสนา กอบโกยผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเมืองสิเรียม จนพระเจ้าอนอคะเปตลุน กษัตริย์พม่า มาล้อมเมืองสิเรียม จับ เดอ บริโต เสียบประจานรับโทษทัณฑ์สูงสุดตามกบิลเมืองพม่าที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ปล้นวัดวาอาราม ทนทุกข์ทรมานอยู่สามวันจึงตาย
หลังจากการตายของเดอ บริโต เมืองสิเรียมตกอยู่ในอำนาจของพม่าบ้าง มอญบ้าง ไทยบ้างกระทั่ง พ.ศ.2428 พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 อังกฤษได้พัฒนาเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรมและแหล่งปลูกข้าวตราบจนปัจจุบัน
ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างในโรงเบียร์ ประชากรส่วนมากเป็นชาวพม่าเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยที่พม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สิเรียมเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งสู่กรุงย่างกุ้ง และอังกฤษต้องเกณฑ์แรงงานอินดียมาทำนา แล้วพากันมาปักหลักทำมาหากินกันจนถึงปัจจุบันนี้

 

เจดีย์เยเลพญา (Yele Paya)

เจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ ตามตำนานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น

 

ร้านอาหารในเขตย่างกุ้ง

No. RESTAURANT NAME ADDRESS
1. GREEN ELEPHANT Tel : 720375/531231519,
Pyay Rd; Thirimingalar St; Yangon
2. PADONMAR RESTAURANT Tel : 536485
78 ©, Inya St; Kamayut, Yangon
3. GOLDEN DUCK Tel :240216
Kandawmingalar Park.Entrance on U Wisara Rd;Yangon
4. ROYAL GARDEN RESTAURANT Tel : 546923
Kan Taw Gyi People park, Bahan Townshipl, Yangon.
5. PHAI LIN RESTAURANT Tel :292486/203496
34, Kyaikasan St; Tamawe Tsp, Yangon.
6. ASHOKA RESTAURANT Tel : 555539/709402
330, Alone Rd; Dagon Tsp, Yangon.
7. BANGKOK KITCHEN RESTAURANT In Front of Hotel Nikko Royal Lake,  Tamwe Township, Yangon
8. COFFEE CIRCLES Tel : 525157
No- 107(A), Dhammazedi Road, Kamayut
10. JUNIOR DUCK RESTAURANT Tel : 249421
Strand Rd; Nan Thida Building, Pansodan Jetty, Yangon.
11. FUJI HOUSE RESTAURANT Tel : 535371
116,University Avenue Rd, Yangon.
12 BLACK CANYON Tel : 395052
No-330, Alone Road, Dagon
13. MONSOON RESTAURANT Tel : 295224/705063
85-87, Thein Road, Botataung Township, Yangon
13. MAHARAJA RESTAURANT Tel : 256542/720126
Near Amusement Park, Zoological Garden Compound,
Bo Min Khaung Rd, Yangon.
14. WESTERN PARK RESTAURANT Tel : 225143
Tha Khin Mya Garden St; Ayeyar Waddy Ward, Alone, Yangon.
15. ZAWGYI Cafe Tel : 256355 (Ext: 3027)
No – 372, Bogyoke Aung San St, Pabedan
16. THEIK DI SHIN RESTAURANT Tel : 223503
No 331,333 Corner of Anawrahta & 1St Road Lanmadaw Township, Yangon
17. NAN YAN RESTAURANT Tel : 211132
No 160,Ground Floor, Wardan Street, MGW Centre Lanmadaw Township, Yangon.
18. LE PLANTEUR RESTAURANT Tel : 549389
16,Saw Maha St; Bahan Tsp;Yangon.
19. KOREAN RESTAURANT Tel : 662757
69(A), Pyay Rd; Hlaing Tsp;Yangon.
20. ORIENTAL HOUSE RESTAURANT Tel : 09-5016961/703986
126 (A), MyomaKyaung Rd;Dagon Tsp,Yangon.
21. KARAWEIK (Hall) Tel : 290546
Kandawgyi, Mingalar Taung Nyunt Tsp.
22. WHITE RICE (Chinese Cuisine) Tel : 556837/38
Kandawgyi Royal Lake Park.
23. L’OPERA (Italian) Tel : 566662 – 20,
Thu Kha Waddy Rd. Yankin Tsp.
24. 365 Cafe Tel : 243047 / 243639 (Ext: 32)
No 5, Alanpya Pagoda Road, Thamada Hotel, Yangon

อ้างอิง:วิกีพีเดียสารานุกรมเสรีี์,myanmartravelinformation.com,หนังสือหน้าต่างสู่โลกกว้าง

เชิญแสดงความคิดเห็น