เขตมาเกว

MyanmarMagwayตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย มีอากาศร้อน อยู่ติดกับเขตปกครองมัณฑเลย์ หงสาวดี รัฐยะไข่ และฉิ่น

อาณาเขต

  • ด้านเหนือติดกับมณฑลสะกาย
  • ด้านตะวันออกติดกับมณฑลมัณฑะเล
  • ด้านใต้ติดกับมณฑลพะโค
  • ด้านตะวันตกติดกับรัฐยะไข่และรัฐฉิ่น

การแบ่งเขตการปกครอง
มณฑลมะเกวแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมะเกว(Magway) อำเภอมีงบู(Minbu) อำเภอตะแยะ(Thayet) อำเภอปะโคะกู่(Pakokku) และกั้งกอ(Gangaw) ทั้งมณฑลมี 25 ตำบล กับ 1,696 หมู่บ้าน มะเกวเป็นเมืองหลักของมณฑลมีประชากรประมาณ 300,000 คน

ประชากร
มณฑลมะเกวมีประชากรกว่า 4 ล้าน คน ความหนาแน่ของประชากร ๒๔๔ คน/ตารางไมล์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า นอกนั้นเป็นพวกฉิ่น ยะไข่ กะเหรี่ยง และไทใหญ่เป็นต้น

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา มีเพียงส่วนน้อยที่นับถือคริสต์ ฮินดู อิสลาม และนับถือผี

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

งานฉลองเจดีย์มยะตะลูน(Myathalun Pagoda)ที่มะเกว
งานฉลองพระธาตุชเวแซะด่อ(Shwesettaw) ที่มีงบู

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
Kyaungdawya Pagoda, Sale Yokesone Monastery, Minhla Fort, Phakhant Monastery.

เชิญแสดงความคิดเห็น