สถานที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ไทย-ลาว

0

โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว
ตั้งอยูที่เมืองนาซายทอง หางจากนครหลวงเวียงจันทน 22 กิโลเมตร จึงเปนที่รูจักในอีกชื่อหนึ่งวา “โครงการ หลัก 22” เปน โครงการพัฒนาชนบทที่ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป.ลาว ไดขอพระราชทานความชวยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อป 2535 เพื่อเปนแบบอยางและสถานที่ที่จะถายทอดความรูวิชาการ และประสบการณดานการเกษตรใหแกชาวบาน โดยใหมีลักษณะเชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จในประเทศไทย

โครงการไดเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 ปจจุบัน เปนสถานที่ใหบริการแกเจาหนาที่และประชาชนลาวดาน วิชาการเกษตรดานตางๆ อยางครบวงจรแหงเดียวใน สปป. ลาว มีอางเก็บน้ำหวยซอน และฝายหวยซั้ว เปนแหลงน้ำสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 9 หมูบานรอบโครงการ

โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพรา
ตั้งอยูที่เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน หางจากนครหลวงเวียงจันทน 67 กิโลเมตร จึงเปนที่รูจักในอีกชื่อหนึ่งวา “โครงการ หลัก 67” กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2519 เพื่อรองรับเด็กกำพราจากสงคราม เด็กขาดที่พึ่ง และเด็กจากครอบครัวยากจนทั่วประเทศ แตขอจำกัดดานงบประมาณสงผลใหนักเรียนขาดแคลนที่พัก อาหาร และน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค และเปนโรคขาดสารอาหาร

เมื่อวันที่ 15-22 มีนาคม 2533 สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ เยือน สปป. ลาว เปน ครั้งแรก และไดมีผูบริจาคทุนทรัพยโดยเสด็จพระราชกุศลเปนเงิน 12 ลานกีบ พระองคไดโปรดเกลาฯ ใหนำเงินไปกอสรางเรือนนอนใหแกโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพรา ซึ่งไดรับพระราชทานชื่อวา “อาคารสิรินธร” โดยไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคสมทบอีก 10 ลานกีบ เพื่อสรางเรือนนอนดังกลาวและสงเสริมการพัฒนา แหลงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรดวย และไดมีพระราชดำริใหตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อจัดโครงการ
อาหารกลางวันและโครงการโภชนาการสำหรับเด็ก รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมดานการสงเสริมอาชีพ การเผยแพรความรูทางการเกษตร และสิ่งกอสรางใหอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน)
สะพานขามแมน้ำโขงแหงแรกที่เชื่อมฝงไทย-ลาว เปนโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากออสเตรเลีย มูลคา 30 ลาน ดอลลารสหรัฐ ความยาว 1,174 เมตร มีรางรถไฟอยูกลางสะพาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป.ลาว เปนประธานรวมในพิธีเปดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
สะพานนี้เปนสวนหนึ่งของ East-West Economic Corridor ที่จะเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมขนสงจากพมาผานไทยและลาวไปเวียดนาม รัฐบาลไทยและลาวไดรวมกันกูเงินจากญี่ปุน จำนวน 2,670 ลานบาท เพื่อกอสรางสะพาน ความยาว 2,050 เมตร สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.ลาว เปนประธานรวมในพิธีเปดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 (นครพนม-คำมวน)
สะพานขามแมน้ำโขงแหงแรกที่ไทยสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด มูลคาประมาณ 1,700 ลานบาท สะพานนี้อยูระหวางการ
กอสรางจะเปนจุดเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับแขวงคำมวนและแขวงบอลิคำไซสูเมืองทาในเวียดนาม เชิงสะพานแตละฝงมีอาคารดานพรมแดนตามรูปแบบสถาปตยกรรมของจังหวัดนครพนมและแบบลานชางของแขวงคำมวน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.ลาว เปนประธานรวมในพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว (เลย-ไซยะบูลี)
ตั้งอยูที่ อ.ทาลี่ จ.เลย ตรงขามเมืองแกนทาว แขวงไซยะบุลี ความยาว 110 เมตร รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณกอสราง
20.75 ลานบาท เสนทางนี้สามารถเดินทางตอไปแขวงหลวงพระบางได ระยะทางประมาณ 363 กิโลเมตร

ทางรถไฟหนองคาย-ทานาแลง
ทางรถไฟสายประวัติศาสตรที่เชื่อมเมืองหลวงของไทยและ สปป.ลาว เขาดวยกัน จากกลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 ถึงสถานีทานาแลงในฝงลาว ทางรถไฟมีระยะทาง 3.5 กิโลเมตร วงเงินกอสราง 197 ลานบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศ สปป.ลาว เปนประธานรวมในพิธีเปดการเดินรถไฟเที่ยวปฐมฤกษเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ถนนลาว-ไทย นครหลวงเวียงจันทนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 4 กิโลเมตร ตั้งแตสามแยกหลัก 3 ถนน ทาเดื่อไปสามแยกน้ำประปา ถนนโพนทัน รัฐบาลไทยใหความชวยเหลือปรับปรุง ถนนจำนวน 62 ลานบาท นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และ นายสีสะหวาด แกวบุนพัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เปนประธานรวมในพิธีมอบ-รับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2543

ถนนมิตรภาพลาว-ไทย แขวงหลวงพระบาง
เปนถนนเชื่อมระหวางถนน 13 เหนือกับถนนสังคะโลก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุง 18 ลานบาท ทำพิธีมอบ-รับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552

อาคารกีฬาอเนกประสงคมิตรภาพลาว-ไทย (บึงขะหยอง)
อาคารกีฬาในรมอเนกประสงคที่ไทยสนับสนุนงบประมาณกอสราง 84 ลานบาท เพื่อใชเปนสถานที่แขงขันซีเกมส ครั้งที่ 25 ที่ สปป.ลาว เปนเจาภาพระหวางวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เปนประธานรวมในพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552

เชิญแสดงความคิดเห็น