จับจ่ายใช้สอย ในประเทศลาว

0

สปป.ลาวยังไมมีหางสรรพสินคาหรือซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญ รานคาทั่วไปเปนรานขนาดเล็กที่ขายของชำ สินคาเฉพาะอยาง หรือสินคาในชีวิตประจำวัน สำหรับของสดนิยมไปซื้อที่ตลาด เชน ตลาดทุงขันคำ ถนนอาเซียน ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เคยไปเยี่ยมชมเมื่อครั้งเยือน สปป.ลาว อยางเปนทางการเมื่อป 2551 และตลาดหนองจัน ถนนคูเวียง

ในนครหลวงเวียงจันทนมีรานสะดวกซื้อที่จำหนายสินคาหลากหลายกวารานทั่วไป เชน M Point Mart (มีหลายสาขา เปด 6.00-24.00 น.) รานพิมพอนมารเก็ต ถนนเซดถาทิลาด (ขางราน Joma) และรานบุนทะวี ถนนอาเซียน

shop

 

ตลาดเชา ถนนลานชาง เปด 8.00-17.00 น. เปนสถานที่ขายเครื่องใชไฟฟา ทองรูปพรรณ ของใช ของที่ระลึก และงานหัตถกรรม เชน เครื่องเงิน ผาทอ ตลาดเชามอลลเปนอาคารสรางใหม ดานในเปนรานขายเสื้อผา โทรศัพทมือถือ แผนซีดี สินคาพื้นเมือง รวมทั้งมีศูนยอาหารและอาคารจอดรถ

ตลาดจีน (เกา) ถนนอาเซียน เปนอาคารที่มีรานขนาดเล็กจำนวนมาก ขายสินคาจีน เชน กระเปาเดินทาง เสื้อผา เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ

ตลาดซันเจียงหรือตลาดจีน (ใหม) เปนแหลงสินคาจีนลักษณะเดียวกันกับตลาดจีน (เกา) แตมีหลายอาคาร อาคารใหญ ขายสินคาทั่วไป รานโทรศัพทมือถืออยูอาคารเล็กดานหนา และ รานเฟอรนิเจอรอยูในอาคารดานหลัง มีทางเขา 2 ทาง คือ ดานถนน อาเซียนและดานถนนสุพานุวง (เปนซอยเยื้องกับวัดไตนอย สังเกตปายบอกทางเขาตลาดซันเจียง)

รานคาปลอดภาษี ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปด 8.00-17.00 น. เสารและอาทิตยเปดถึง 18.00 น. ราน Monument Book ถนนหนอแกวกุมมาน (ใกลหอวัฒนธรรม) เปนรานหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตรของ สปป.ลาว และประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งจำหนายหนังสือพิมพและนิตยสาร ตางประเทศ มีสาขาที่เมืองหลวงพระบางและสนามบินปากเซ แขวงจำปาสัก

ถนนเซดถาทิลาด ตั้งแตน้ำพุถึงวัดอินแปง และถนนฟางุม เลียบแมน้ำโขง เปนบริเวณที่นักทองเที่ยวนิยมไปเดินเลน และมีรานสินคาหัตถกรรมผาไหมและของที่ระลึกหลายราน

ผาไหมและผาฝาย
1. ไหมคำ ถ.ลาว-ไทย โทร. 021-312275, 313317
2. อัมมะลิน โทร. 021-223056
3. กานจะนา ถ.สามแสนไท โทร. 021-213467
4. ละหา มีชื่อเสียงดานผาฝาย โทร. 021-241932
5. ลัดวิสาหะกิดฝายลาว มีรานที่ตลาดเชามอลล 021-215840
6. นิกอน ถ.ดงเหมี้ยง โทร. 021-212191
7. แพงไหม แกลเลอรี โทร. 021-540105
เครื่องเงินฟาวัดทะนา ถ.เจาอะนุ โทร. 021-222511, 261979

เชิญแสดงความคิดเห็น