การติดต่อสื่อสารในประเทศลาว

0

1. โทรศัพท
– สปป.ลาวมีผูใหบริการโทรศัพทมือถือ 4 เครือขาย ไดแก
(1) M Phone (ลาวเทเลคอม) (2) ETL (3) TIGO (4) ลาวสตาร ผูที่นำโทรศัพทมือถือมาจากไทย สามารถซื้อซิมไดจากรานสะดวกซื้อหรือ รานขายของทั่วไป
– เมื่อเปลี่ยนซิมโทรศัพทเปนหมายเลขของลาวแลว หากตองการโทรกลับไทยใหกดรหัส 00-66 ตามดวยหมายเลขในไทยโดยตัด 0 ตัวแรกออก เชน จะโทรไปหมายเลข 02-6435000 ใหกด 00- 66-2-6435000 หรือโทรไปหมายเลข 081-1234567 ใหกด 00-66-81-1234567
– หากตองการโทรศัพทจากไทยไปลาว ใหใสรหัสสำหรับโทรตางประเทศ ตามดวย 856 ตามดวยรหัสพื้นที่โดยตัด 0 ตัวแรกออก เชน ตองการโทรไปหมายเลขมือถือลาว 0201234567 ใหกด (001 หรือ 007) 856 20 1234567
– สามารถรับสัญญาณโทรศัพทมือถือไทยไดในบางบริเวณที่ใกลชายแดน เชน ริมแมน้ำโขงในนครหลวงเวียงจันทนและที่แขวง สะหวันนะเขต ไขประตูสูลาว 11

2. อินเทอรเน็ต
ในเมืองใหญที่มีนักทองเที่ยวมาก เชน นครหลวงเวียงจันทน หลวงพระบาง วังเวียง สะหวันนะเขต จะมีรานอินเทอรเน็ตหรือ
อินเทอรเน็ตคาเฟที่สามารถใชบริการได โรงแรมบางแหงมีบริการ อินเทอรเน็ต Wi-Fi

3. ไปรษณีย
ที่นครหลวงเวียงจันทน สามารถซื้อดวงตราไปรษณียากรทั้งเพื่อสงจดหมายและการสะสมไดที่องคการไปรษณียลาวซึ่งตั้งอยูตรงขามตลาดเชามอลล และไปรษณียสาขาที่ทาอากาศยานวัดไต สำหรับตางแขวงอาจซื้อไดจากรานขายโปสการด

เชิญแสดงความคิดเห็น