สินค้าส่งออกหลัก มาเลเซีย

0
มูลค่าส่งออกของมาเลเซีย จำแนกรายสินค้า ปี 2547-50
2547
2548
2549
2550 (9M)
1. อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
63,548.2
69,896.7
76,608.6
56,694.6
% +,-
14.4
10.0
9.6
-0.4
2. น้ำมันปาล์ม
6,238.0
6,318.2
7,375.8
7,851.4
% +,-
12.6
1.3
16.7
39.7
3. น้ำมันดิบ
5,726.9
7,752.7
8,610.7
6,226.1
% +,-
39.0
35.4
11.1
-5.2
4.  ก๊าซธรรมชาติ
4,494.4
5,489.9
6,348.2
5,508.2
% +,-
28.1
22.1
15.6
20.9
5. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3,173.5
3,995.4
5,189.4
3,898.6
% +,-
45.8
25.9
29.9
-2.7
6. เครื่องมือแพทย์
2,031.6
2,388.3
2,851.3
2,295.2
% +,-
37.5
17.6
19.4
6.5
7. ยางพารา
1,367.7
1,528.0
2,245.0
1,560.0
% +,-
45.1
11.7
46.9
-10.0
8. ถุงมือยาง
1,068.0
1,189.0
1,467.6
1,271.7
% +,-
19.1
11.3
23.4
18.4
9. อุปกรณ์ทำความเย็นและร้อน
846.0
1,033.8
1,131.3
1,187.0
% +,-
34.1
22.2
9.4
34.3
10. อัญมณี
779.4
954.2
1,056.0
1,161.1
% +,-
61.1
22.4
10.7
59.5
รวม
126,511.0
141,289.0
160,569.0
127,659.0
% +,-
20.5
11.7
13.6
7.2
     ที่มา : Department of Statistics, Malaysia (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
 
เมื่อมองดูรายการสินค้าส่งออกของประเทศมาเลเซีย นับตั้งแต่ปี 2547-2550 อันดับที่หนึ่งยังคงคงเป็นเป็นประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายใหญ่ของโลก ซึ่งเมื่อเทียบกับ อันดับ2 นั่นคือ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม แล้วรายได้การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น มากกว่ากันถึง 30000-50000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เลยทีเดียว
ด้านการนำเข้า มาเลเซียนำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนสูงเป็นอันดับ 1 เช่นกัน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2550 มีมูลค่านำเข้า 43.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาได้แก่ เครื่องจักรและชิ้นส่วนมีมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.3 และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8

เชิญแสดงความคิดเห็น