ธงชาติกัมพูชาและเพลงชาติกัมพูชา

0

Cambodia

ธงชาติมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน

  • พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (เขมร: )
  • พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
  • สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

เพลงชาติกัมพูชา

เพลงชาติสาธารณรัฐเขมร  เป็นเพลงชาติของประเทศกัมพูชาที่ใช้อยู่ในสมัยปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ ในชื่อ “สาธารณรัฐเขมร” ภายใต้การนำของพลเอกลอน นอล ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2518 เพลงนี้ประพันธ์โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลปะ ในสมัยที่ท่าน ฮาง ทุน ฮัก (หงฺส-ธุนหาก่) เป็นอธิการบดี

เพลงชาติกัมพูชา ( โนโกร์เรียช )

คำแปลไทย

ชนชาติเขมรลือชื่อเก่งที่หนึ่งในโลก
มีชัยโชคก่อสร้างปราสาทศิลา
อารยธรรมสูงบวรชาติศาสนา
มรดกยายตาไว้ยกภพแผ่นดิน

เขมรลุกขึ้น
เขมรลุกขึ้น
เขมรลุกขึ้น
ต่อสู้เถลิงสาธารณรัฐ

ศัตรูบุกรุกเข้า
เขมรประยุทธ์
ไม่ตกใจ
เอาชัยที่สุดมอบชาติเขมรา
เอกราชสว่างใสเป็นมหาประเทศต่อไป

เชิญแสดงความคิดเห็น