ประเทศบรูไน

ประเทศบูรไน บูรไนเป็นอีกประเทศที่น่าท่องเที่ยวในเอเซียใต้ บรูไนประเทศที่ร่ำรวยอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีน้ำมันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน

บรูไนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ดังต่อไปนี้

เมืองบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ชมน้ำพุเต้นระบำ อันงดงาม ที่มีความสูงถึง 18 เมตร พร้อมกับอนุสาวรีย์แก้วเจียระไนเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก เกาะลาบวน สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อ ให้เห็นถึงความสันติ มิควรมีสงคราม , สุสานทหารสัมพันธมิตร ที่ทุกปีจะมีงานรำลึก , พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การจัดแสดงได้อย่างเหมาะสม
สวนนกหายากของ เกาะบอร์เนียว ในกรงขนาดใหญ่ ที่ให้อิสระแก่เหล่าสัตว์ต่างๆ กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา ชาวยุโรปใรยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า เวนิซแห่งตะวันออกมีบ้านแบบพื้นเมืองปลูกสร้างไว้มากมาย หมู่บ้านกลางน้ำนี้ก็มีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตำรวจ ร้านค้า และอีกจิปาถะที่ทำให้กัมปงไอเยอร์มี่ เสน่ห์และน่าพิสมัยต่อสายตาของผู้มาพบเห็น ชมบรูไนมิวเซียม ภายในแยกส่วนจัดแสดงเป็น 5 ส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Gallery ที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่า ขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย , คัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก , หุ่นจำลองวัฒนธรรมประเพณ ีของชาวบรูไนตั้งแต่แรกเกิด การแต่งงานฯอีกห้องที่พลาดไม่ได้คือห้องที่รวบรวมประวัติการค้นพบน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่พลิกโฉมบรูไน ให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ชมแบบ จำลองขบวนการผลิต แท่นขุดเจาะน้ำมันในยุคแรกๆ มัสยิคทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิคที่สง่างาม ศักดิ์สิทธิ์ ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล วัสดุการก่อสร้าง ของตกแต่งจากทุกมุมโลก แชนเด อเลียร์ทองคำแท้จากออสเตรียขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หินอ่อนจากอิตาลี แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ กระจกจากอังกฤษ พรมชั้นหนึ่งจากเบลเยี่ยม ใช้เวลาถึง 7 ปีในการสร้าง
พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน ที่ประทับขององค์สุลต่างและพระราชวงค์ อีกทั้งยังเป็น ทำเนียบรัฐบาล มีห้องต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง โรงจอดรถมากกว่า 350 คัน พอได้เวลาอันสมควร พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย ที่ซึ่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านองค์ปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำ ณ วันที่ขึ้นครองราชย์ มงกุฏทองคำ เครื่องราชย์ต่างๆ เครื่อง บรรณาการจากผู้นำประเทศต่างๆ มัสยิคโอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน มัสยิคหลังนี้ออกแบบโดย สุลต่านองค์ที่ 28 พระบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล

ที่มา www.travelyouthailand.com

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลวา ดินแดนแหงความสงบสุข)

ที่ตั้ง : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเสนศูนยสูตร)

           แบงเปนสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara  เขต Belait  เขต Temburong  และเขต Tutong

พื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่รอยละ 70 เปนปาไมเขตรอน

เมืองหลวง : บันดาร เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบดวย มาเลย (66%) บรูไน ดารุสซาลาม (11%) และอื่น ๆ (23%)

           มีอัตราการเพิ่มของประชากรปละ 2 %

ภูมิอากาศ : อากาศโดยทั่วไปคอนขางรอนชื้น มีปริมาณฝนตกคอนขางมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

ภาษา : ภาษามาเลย (Malay หรือ Bahasa Melayu) เปนภาษาราชการ  รองลงมาเปนภาษาอังกฤษและภาษาบรูไน ดารุสซาลาม

ศาสนา : ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม (67%)

               ศาสนาอื่น ๆ ไดแก ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริสต (10%) และฮินดู

สกุลเงิน : ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar : BND)

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 22.9 บาท/ 1 ดอลลารบรูไน (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารบรูไน  (มกราคม 2552)

(คาเงินบรูไนมีความมั่นคงและใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับเงินสิงคโปร  และสามารถใชเงินสิงคโปรในบรูไนไดทั่วไป)

ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย  โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2510

* รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 1 มกราคม 2527 กำหนดใหสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเปนอธิปตย คือ เปนทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี

* สมเด็จพระราชาธิบดีองคปจจุบันยังทรงดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย

* ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะตองเปนชาวบรูไนฯ เชื้อสายมาเลยโดยกำเนิด และจะตองนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่

 

ดาวโหลดข้อมูลประเทศบรูไนอย่างละเอียดคลิกครับ

ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf

เชิญแสดงความคิดเห็น


สำหรับนักท่องเที่ยว
ตรวจสอบระยะทาง
แผนที่ 77 จังหวัด
คู่มือ 77 จังหวัด(PDF)
จองโรงแรม
ข้อมูลโรงแรม
เส้นทางท่องเที่ยว(PDF)
ข้อมูลวีซ่า
จองตั๋วเครื่องบิน
จองตั๋วรถทัวร์
ทัวร์ต่างประเทศ
รถเช่า
197 ประเทศทั่วโลก
แลกเปลี่ยนเงินสากล
ซื้อหนังสือท่องเทียว
dooasia.com แนะนำ
  เที่ยวหลากสไตล์
  มหัศจรรย์ไทยเแลนด์
  เส้นทางความสุข
  ขับรถเที่ยวตลอน
  เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด
  อุทยานแห่งชาติในไทย
  วันหยุดวันสำคัญไทย-เทศ
  ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
  ไก่ชนไทย
  พระเครื่องเมืองไทย

ภาคอีสาน

ภาคกลาง