หน้าแรก แท็ก คู่มือเที่ยวพม่า

แท็ก: คู่มือเที่ยวพม่า

สิ่งที่ควรทราบก่อนเดินทางไปพม่า

1. การขอวีซ่า: คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องยื่นขอวีซ่า จากสถานทูตพม่าก่อนเดินทาง โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภท คือ Tourist Visa: อยู่ในพม่าได้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ค่ะ Business Visa: อยู่ในพม่าได้นานถึง 10 สัปดาห์ และ Entry Visa: จะอยู่ในพม่าได้ 4 สัปดาห์เช่นกันสำหรับผู้ที่ประสงค์จะอยู่ในพม่าเกิน...

การขอวีซ่าพม่า

การขอวีซ่าพม่า  นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปประเทศพม่า ต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง  โดยหลักฐานประกอบการขอวีซ่ามีดังนี้ พาสปอร์ตปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง สำเนาพาสปอร์ตจำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายสีขนาดเดียวกันและแบบเดียวกันจำนวน 2 รูป ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 810 บาท (สำหรับนักท่องเที่ยว) และ 1,440 บาท (สำหรับนักธุรกิจ) นักท่องเที่ยวสามารถสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นเวลา 28 วัน  แต่จะมีการยืดเวลาในการต่อวีซ่าออกไปอีก 14 วัน (สำหรับท่องเที่ยว) และ...

คำศัพท์พม่า เรียนรู้ภาษาพม่า

• คำทักทาย (ภาษาพม่า : ภาษาไทย) มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน) เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ (Excuse me) หม่อง (Maung) : ใช้เรียกเด็กผู้ชายและคนหนุ่มโสด อู (U) : กระเด๊าะ : ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย ม่ะ...

ประเพณีพื้นเมือง ของประเทศพม่า

ประเพณีพื้นเมือง สังคมพม่านับได้ว่าเป็นสังคมที่แทบหยุดกาลเวลา และหยุดความเปลี่ยนแปลงไว้ได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพราะพม่าปิดประเทศมานานกว่า 3 ทศวรรษ ในขณะที่โลกได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีไปมาก ในช่วงเวลานั้นสังคมพม่าอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นความเป็นอยู่แบบพอมีพอกินและพึ่งพาตนเอง สิ่งจำเป็นจึงมีเพียงแค่ปัจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค อีกทั้งสิ่งยั่วเย้าในการบริโภคที่เกินความจำเป็นก็มีไม่มาก ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้จึงมีความเรียบง่าย และไม่มีเรื่องที่จะต้องจับจ่ายกันมากนักนับแต่อดีตมา พม่ามีงานประเพณีของแต่ละเดือนในรอบปี เรียกว่า แซะนะล่ะหย่าตี่บะแว หรือประเพณีสิบสองเดือน ในยุคราชวงศ์ของพม่ามีการกำหนดให้งานนี้เป็นพระราชพิธี แม้ว่าในปัจจุบันพม่าจะยังคงสืบทอดงานประเพณีสิบสองเดือนไว้ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง ประเพณีสิบสองเดือนของพม่าเป็นดังนี้...

อัพเดทเรื่องเที่ยว